SAM บสส.
ID: not verify
level-profile
Member register 2022-08-19
Topic total   4413  item
คะแนน     0
About Me

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย บสส. มีนโยบายที่จะให้มีการนำทรัพย์สินกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บสส. จึงทยอยนำทรัพย์สินรอการขายออกจำหน่ายเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพ ในทำเลต่างๆ พร้อมให้ผู้สนใจเลือกลงทุนเพื่อสร้างโอกาส และความมั่งคั่งทางธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ บสส. www.sam.or.th และแอปพลิเคชั่น Sam Smile App รวมทั้งช่องทางใหม่ล่าสุดทาง Line โดยแอด Line https://bit.ly/3AekXjd หรือสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook : ทรัพย์มือสองต้อง SAM Link https://bit.ly/3QiSVbF

Review

All post of : SAM บสส. ในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย บสส. มีนโยบายที่จะให้มีการนำทรัพย์สินกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บสส. จึงทยอยนำทรัพย์สินรอการขายออกจำหน่ายเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพ ในทำเลต่างๆ พร้อมให้ผู้สนใจเลือกลงทุนเพื่อสร้างโอกาส และความมั่งคั่งทางธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ บสส. www.sam.or.th และแอปพลิเคชั่น Sam Smile App รวมทั้งช่องทางใหม่ล่าสุดทาง Line โดยแอด Line https://bit.ly/3AekXjd หรือสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook : ทรัพย์มือสองต้อง SAM Link https://bit.ly/3QiSVbF