Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (144)   Invest (57) PR (843)  News (620)   Idea (28) Design (34) Talk (62)  Guest (17)  Vacation (25) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

วิศวกรรมสถานฯแนะบทบาท-มารยาทนักวิชาการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ


0 0

 

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท. พร้อมด้วย ศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท., ผศ.ดร.สิตางศุ์  พิลัยหล้า เลขานุการคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท., รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล รองประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. และผู้เชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมแหล่งน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักแก่นักวิชาการในการให้ข้อมูลสาธารณะแก่สื่อมวลชนและภาคประชาชน จึงได้จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “บทบาทนักวิชาการกับการให้ข้อมูลสาธารณะ”
 
 

ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า นักวิชาการเป็นผู้ที่มีความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา นักวิชาการมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งทำได้หลายรูปแบบ เช่น การพูด การแสดงสาธิต การออกแบบ การสร้างหรือการเขียน ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จำนวนมากมายหลายท่าน นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในสายงานประจำแล้ว ยังมุ่งให้ความรู้และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนและสังคม ซึ่งนับว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับพันธกิจของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) อันเป็นองค์กรวิชาชีพที่เป็นศูนย์รวมของวิศวกรและนักวิชาการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมหลากหลายสาขาในการรับใช้สังคมในหลายบริบทตามหลักวิชาการ
 
 

ผศ.ดร.สิตางศุ์  พิลัยหล้า เลขานุการคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในสายงานประจำแล้ว ยังมุ่งให้ความรู้และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นการสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม นับเป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการบางคน บางกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนหลายครั้ง โดยให้ข้อมูลแก่สาธารณะในสาขาที่ตนเองไร้ความรู้พื้นฐาน ขาดความเชี่ยวชาญ และขาดการกลั่นกรอง ขาดการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสม ทั้งที่ตั้งใจมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง และทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง สร้างความคาดเคลื่อนให้แก่ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร การกระทำดังกล่าวนอกจากจะล่วงล้ำการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานประจำซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแล้ว ยังเป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของวงการวิชาการ และก่อให้เกิดความเบี่ยงเบนต่อกระบวนการบริหารจัดการในเรื่องนั้น ซึ่งหากประเด็นนั้น เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติของประเทศ อาจทำให้มีการกำหนดทิศทางที่ผิดพลาดต่อกระบวนการบริหารจัดการและเฝ้าระวังภัยพิบัตินั้นได้ คณะอนุกรรมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 


ศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. ในฐานะวิศวกรและนักวิชาการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมสาขาสิ่งแวดล้อมและสาขาแหล่งน้ำ มีความเห็นว่านอกจากการส่งเสริมให้นักวิชาการใช้ความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามสาขาที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ควรต้องมีการให้ข้อมูลแก่สังคมถึงพฤติกรรมที่ผิดมรรยาท ผิดจรรยาบรรณของนักวิชาการ ที่พยายามสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองด้วยการให้ข้อมูลที่มโนขึ้นเอง ขาดหลักวิชาการรองรับ ขาดการตรวจสอบ ขาดการกลั่นกรอง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมมิให้หลงเชื่อ หรือรับฟังข้อมูลที่ขัดแย้งกับหลักวิชาการ ซึ่งรวมถึงการเตือนภัยที่ขาดหลักการที่ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง โดยร่วมกันเผยแพร่พฤติกรรมดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบแก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป อันจะเป็นการป้องกันหรือป้องปรามการกระทำพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อความน่าเชื่อถือของวงการวิชาการ และเพื่อประโยชน์ของสาธารณะซึ่งรวมถึงการกำหนดทิศทางที่ถูกต้องของกระบวนการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติของประเทศต่อไป
 
 

รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล รองประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า วสท. แสดงบทบาทของนักวิชาการในระดับหนึ่ง ซึ่งความน่าเชื่อถือของนักวิชาการของ วสท. ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การให้ข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นกลาง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อภาคบริหารระดับประเทศ นักวิชาการจะออกไปให้ข้อมูลข่าวสารหรือแก้ต่างต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้นั้น ไม่ควรออกไปพูดในลักษณะของการแสดงความคิดเห็น แต่ควรออกไปพูดในฐานะของผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆ การให้ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.การให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ให้ข้อมูลแบบหลักการและเหตุผล 2.การให้ข้อมูลจากความคิดเห็นส่วนตัว ทำให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารไปแบบผิดๆ หรืออาจตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ได้มาซึ่งข้อมูลอาจคาดเคลื่อนได้ อย่างไรก็ตามควรชี้แจงตามหลักความเป็นจริง เพราะเรื่องธรรมชาติอาจคาดเคลื่อนได้ โอกาสที่จะเกิดอาจจะมีหรือไม่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดเลยก็ได้ โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากการคาดการณ์ จะได้ป้องกันหรือเตรียมการ โดย วสท .ขอเสนอแนวทางเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวดังนี้ 1.ควรมีการชี้แจงโอกาสของข้อมูล 2.หากเรื่องที่นักวิชาการจะพูดถึงมาจากความคิดเห็นส่วนตัวก็ควรจะชี้แจงให้เห็นแบบเป็นรูปธรรม 3.ควรให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์และต้องระมัดระวังในสิ่งที่จะให้ข้อมูลออกไปด้วย 4.ควรกลั่นกรองข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เกิดความถูกต้องจากการระดมสมอง ระดมความคิด รวมไปถึงการประชุมเพื่อหารือร่วมกัน 5.ควรเริ่มสร้างกลไกในการอบรมจรรยาบรรณสำหรับนักวิชาการและวิศวกรของ วสท. และสภาวิศวกร และควรจัดสอบทุกครั้งหลังจบการอบรมเพื่อประเมินผล หากสอบไม่ผ่านก็ต้องมีการสอบซ่อม 6.ควรสร้างเครื่องมือในการประเมินศักยภาพของวิศวกรเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจต่อการให้ข้อมูลในเรื่องนั้นๆ
 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ใคร่ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนผู้มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ โปรดละเว้นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจากพฤติกรรมดังกล่าว รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับนักวิชาการ ผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ก่อนเผยแพร่สู่ประชาชนในวงกว้างต่อไป

 

 

ขอบคุณข่าวจาก  ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

 

 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1467265208


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2016-07-01 11:01:07
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

 • The Excel รัชดา 17 คอนโดรัชดา ราคาแบบนี้ รอมานานแล้ว

  ต่อให้ไม่ใช่คอนโด Excel แบรนด์ไหนมาขึ้นคอนโดในซอยนี้ ตอนนี้ผมก็ว่าน่าสนใจหมด ผมอยากให้คุณลองไปไล่ดูซอยคี่ทุกซอย ตั้งแต่ฟอร์จูนไล่ลงมาถึงแยกรัชดาลาดพร้าว คุณจะเห็นว่าที่ผมบอกคือ ความจริงว่า ซอย 17 สภาพแวดล้อมน่าอยู่ที่สุด

  |2017-08-18 LivingInsider Editor 0

 • All Inspire Online Booking ห้องสวยๆ อยู่แค่ปลายนิ้ว

  เราเริ่มยอมรับเรื่องการจองออนไลน์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนรอเฝ้าหน้าจอ ซ้อมคลิก รอจองห้องสวยๆ อยู่ที่บ้านชิลชิล โดยไม่ต้องตื่นมาต่อคิว

  |2017-08-15 Salaryman Estator 0

 • Chapter One Midtown ออกไปแตะขอบฟ้า...ที่ลาดพร้าว 24

  ผมมองว่านี่คือคอนโดที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ Sky Facility ที่จะให้คุณ...ออกไปแตะขอบฟ้าได้ทุกวัน

  |2017-08-12 LivingInsider Editor 0

 • The Nest สุขุมวิท 64 คอนโดทำเล Real Demand ในย่าน ECBD

  ย่านปุณณวิถีถึงแยกบางนากลายเป็นทำเลทองของนักลงทุนและ Real Demand ที่ต้องการหาบ้านที่สะดวกต่อการใช้ชีวิตและราคายังจับต้องได้ มนุษย์เงินเดือนและคนทั่วไปก็ยังซื้อไหวแบบไม่ลำบาก

  |2017-08-15 Salaryman Estator 0

 • Phenomenal 10 งานนี้ใครอยากมีบ้านต้องมาดู

  งานนี้บอกเลยว่าคุ้มมากครับ ใครกำลังวางแผนหาบ้านให้ตัวเองซักหลัง ผมแนะนำให้มาดูกันเลยครับ มีหลายโลเคชั่น ทั่วกรุงเทพเลยครับ ใครชอบตรงไหนเลือกได้เลย

  |2017-08-15 LivingInsider Editor 0

บทความที่น่าสนใจ

 • 28 CHIDLOM It’s a choice not an option

  28 Chidlom "ยังไงก็ต้องเอา" ผมรู้คนซื้อคอนโดระดับนี้ ไม่ได้แค่อ่านรีวิวแล้วตัดสินใจจองจากแค่รีวิวแน่นอน คนจองมาแล้ว แต่ขออ่านรีวิวให้ "ดีต่อใจอีกคร้ัง" เพราะจะได้ช่วยยืนยันได้ว่า เค้าคิดไม่ผิด

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 0

 • คอนโด...ราคามีแต่จะขึ้น คอนโด...คนเจ๊งกันเยอะ สองประโยคฮิตที่ฟังดูย้อนแย้ง?

  ไม่ว่าคุณไปงานสัมมนาการลงทุนอสังหาฯ ไหนก็ตาม ผมเชื่อว่าก่อนคุณกลับบ้าน ต้องได้ยินประโยคว่า "คอนโดราคามีแต่จะขึ้น" อย่างน้อย 2 ครั้ง

  |2017-05-26 Salaryman Estator 0

 • Centric ห้วยขวาง สเตชั่น ชีวิต...ชิดทุกความสะดวก

  ประมาณ 3-4 ปี ตอนคอนโดนี้เริ่มเปิดขายใหม่ๆ เคยมีเพื่อนผมคนนึงอยากหาซื้อคอนโดย่านรัชดาและมาถามผมว่า Centric ห้วยขวางน่าซื้อมั้ย ผมบอกเพื่อนว่า "แพงไปว่ะ ไปดูตัวอื่นดีกว่า

  |2017-05-24 LivingInsider Editor 0

 • แพงเกิ้น ฟองสบู่อสังหาฯ แหงๆ!

  แพง ที่เรามองว่าแพงมันเกิดจากความสามารถในการเปรียบเทียบของสมองมนุษย์ เปรียบเทียบกับราคาจากประสบการณ์ในอดีตโดยเราไม่รู้ตัว

  |2016-09-06 Salaryman Estator 1

 • พาชมห้องตัวอย่าง Ideo สุขุมวิท 93

  นับว่าเป็นโครงการที่กระแสแรงส่งท้ายปีเลยทีเดียว สำหรับ Ideo สุขุมวิท 93 วันนี้จะพามาชมห้องตัวอย่างกันครับ ว่าโครงการนี้มีอะไรดี ทำไมคนถึงแย่งกันซื้ออย่างกับของแจกฟรี

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 8


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider