News

ครึ่งปีแรก 2564 อสังหาฯ EEC ทาวน์เฮาส์ทะลัก-แห่ตุนใบอนุญาตคอนโดฯ

LivingInsider Report 2021-11-05 11:09:22

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.รายงานว่า สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด EEC กลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มีการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อและความมั่นใจในการซื้อที่อยู่อาศัยของจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ EEC เป็นอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดทำรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 2 ปี 2564 และครึ่งแรกปี 2564

 

Q2/64 แห่ขอไลเซนส์ก่อสร้าง

โดยพบว่าในไตรมาส 2/64 มีการชะลอตัวของทางด้านซัพพลาย โดยการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ลดลงร้อยละ -1.3 แต่ด้านการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 แต่เป็นการเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำมากในไตรมาส 2/63 ซึ่งเป็นระยะแรกของการเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

 

ทั้งนี้ ไตรมาส 2/63 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงร้อยละ -52.8 หรือที่เคยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 5,700 หน่วยต่อไตรมาส

 

ส่วนด้านดีมานด์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่สะท้อนกำลังซื้อที่อยู่อาศัยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยจำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -10.4 และมูลค่าลดลงร้อยละ -8.0

 

ทาวน์เฮาส์มากสุด 51.9%

ด้านภาพรวมสถานการณ์ในช่วงครึ่งแรกปี 2564 เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดถึงสองระลอก ส่งผลให้ทั้งซัพพลาย-ดีมานด์ของตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวลง โดยซัพพลายการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในด้านโครงการลดลง ร้อยละ -22.8 และจำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -15.7

 

ขณะเดียวกันการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำมากในช่วงที่ไม่ปกติ ส่วนดีมานด์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยลดลง จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -21.9 และมูลค่าลดลงร้อยละ -18.1

 

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินจากกรมที่ดินจำนวน 71 โครงการ 7,090 หน่วย แสดงให้เห็นถึงจำนวนโครงการลดลงร้อยละ -22.8 และจำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี 92 โครงการ 8,409 หน่วย

 

ส่วนใหญ่ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินพบว่าเป็นโครงการทาวน์เฮาส์มากที่สุด จำนวน 3,682 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.9 ของจำนวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด

 

รองลงมาเป็นบ้านแฝดจำนวน 1,676 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.6 และบ้านเดี่ยวจำนวน 1,667 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.5 ส่วนที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และที่ดินจัดสรรตามลำดับ

 

คอนโดฯตุนใบอนุญาต

เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพื้นที่ EEC ในครึ่งปีแรก 2564 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด เรียงลำดับได้ดังนี้

 

อันดับ 1 “ชลบุรี” มีจำนวน 3,704 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.2 ของการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด และมีการออกใบอนุญาตจัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2

 

อันดับ 2 “ระยอง” มีจำนวน 2,782 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.2 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลงร้อยละ -7.3

 

อันดับ 3 “ฉะเชิงเทรา” มีจำนวน 604 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.5 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลงมากถึงร้อยละ -70.0

 

ด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้าง พบว่าครึ่งปีแรก 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC ทั้งที่เป็นบ้านที่ประชาชนสร้างเอง บ้านในโครงการจัดสรร และอาคารชุด มีจำนวน 17,049 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

 

แบ่งออกเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบจำนวน 13,895 หน่วย และอาคารชุดจำนวน 3,154 หน่วย

 

ซึ่งที่อยู่อาศัยแนวราบมีการออกใบอนุญาตลดลงร้อยละ -1.8 แต่อาคารชุดมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 78.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

 

ระยอง-แปดริ้วตีคู่ขอก่อสร้าง

เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพื้นที่ EEC ในครึ่งปีแรก 2564 จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากที่สุด เรียงลำดับได้ดังนี้

 

อันดับ 1 “ชลบุรี” มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย 10,389 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.9 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด

 

อันดับ 2 “ระยอง” มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย 3,722 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.8 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด

 

อันดับ 3 “ฉะเชิงเทรา” มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย 2,938 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.2 ของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด

 

ครึ่งปีแรกชลฯโอน 3 หมื่นล้าน

ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งปีแรก 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC จำนวน 16,045 หน่วย มูลค่ารวม 37,855 ล้านบาท จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ -21.9 และมูลค่าลดลงร้อยละ -18.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีจำนวน 20,550 หน่วย และมูลค่า 46,209 ล้านบาท

 

เมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยเรียงตามมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เรียงลำดับได้ดังนี้

อันดับ 1 “ชลบุรี” มีจำนวน 12,489 หน่วย ลดลงร้อยละ -5.3 และมีมูลค่า 30,436 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -3.6

อันดับ 2 “ระยอง” มีจำนวน 2,794 หน่วย ลดลงร้อยละ -47.5 และมีมูลค่า 5,874 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -43.8

อันดับ 3 “ฉะเชิงเทรา” มีจำนวน 762 หน่วย ลดลงร้อยละ -62.6 และมีมูลค่า 1,545 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -63.1

 

บ้านแพงขึ้นดันยอดโอนโต

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประเมินสถานการณ์ภาพรวมปี 2564 โดยประมาณการในด้านซัพพลายการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในปี 2564 จะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -17.5 ถึง 0.8 การขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -9.2 ถึง 11.0

 

ส่วนด้านดีมานด์ในปี 2564 คาดการณ์ว่าหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -37.8 ถึง -24.0 แต่จำนวนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่าจะมีอัตราขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 9.5 ถึง 33.8

 

เหตุผลเนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ 

https://www.prachachat.net/property/news-794472

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ แฟชั่นไอส์แลนด์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ