News

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เปิดผลสำรวจดัชนีราคาบ้าน-คอนโด ไตรมาส 4 ปี61 ขึ้นยกแผง

LivingInsider Report 2019-01-09 16:49:12

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เปิดผลสำรวจดัชนีราคาบ้าน-คอนโด ไตรมาส 4/61 ขึ้นยกแผง

 

รายงานข่าวจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ระบุว่า ผลการจัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

 

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีนี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

 

สำหรับในไตรมาส 4/61 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีค่าเท่ากับ 147.4 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก ส่งผลต่อโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 – 2)

 

เมื่อจำแนกรายพื้นที่พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ
มีค่าเท่ากับ 148.5 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ
มีค่าดัชนีเท่ากับ 141.4 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกใน
ไตรมาส 4/61 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

 

1) เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/60 และเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

2) สุขุมวิทตอนปลาย ราคาปรับเพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

3) เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

4) เขตสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 แต่ราคาปรับลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

5) แนวรถไฟฟ้า Airport Linkราคาปรับเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 แต่ราคาปรับลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ 57.1% มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 23.2% เป็นส่วนลดเงินสด และ 19.7% เป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

 

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย

REIC จัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และทำการสำรวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมบ้านมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็น
ปีฐานในการเปรียบเทียบ

 

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคาใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 245 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

 

สำหรับในไตรมาส 4/61 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่ “กรุงเทพฯ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

“ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ)” มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.7% เทียบกับไตรมาส 3/61

 

หากพิจารณาดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ พบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 

1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 3/61

 

แบ่งเป็น “กรุงเทพฯ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.4 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

“ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.3 จุด
ปรับเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 3/61

 

แบ่งเป็น “กรุงเทพฯ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.7 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

“ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรร-ปทุมธานี-สมุทรปราการ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 1.3 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 4/61 ส่วนใหญ่ 38.0% มีข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้ผู้ซื้อ และฟรีค่าส่วนกลาง รองลงมา 33.0% มีข้อเสนอเป็นเป็นส่วนลดเงินสดและ 29.0% มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำ ฯลฯ

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property/news-275872

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ