News

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เปิดผลสำรวจดัชนีราคาบ้าน-คอนโด ไตรมาส 4 ปี61 ขึ้นยกแผง

LivingInsider Report 2019-01-09 16:49:12

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เปิดผลสำรวจดัชนีราคาบ้าน-คอนโด ไตรมาส 4/61 ขึ้นยกแผง

 

รายงานข่าวจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ระบุว่า ผลการจัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

 

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีนี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

 

สำหรับในไตรมาส 4/61 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีค่าเท่ากับ 147.4 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก ส่งผลต่อโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 – 2)

 

เมื่อจำแนกรายพื้นที่พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ
มีค่าเท่ากับ 148.5 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ
มีค่าดัชนีเท่ากับ 141.4 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกใน
ไตรมาส 4/61 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

 

1) เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/60 และเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

2) สุขุมวิทตอนปลาย ราคาปรับเพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

3) เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

4) เขตสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 แต่ราคาปรับลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

5) แนวรถไฟฟ้า Airport Linkราคาปรับเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 แต่ราคาปรับลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ 57.1% มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 23.2% เป็นส่วนลดเงินสด และ 19.7% เป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

 

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย

REIC จัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และทำการสำรวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมบ้านมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็น
ปีฐานในการเปรียบเทียบ

 

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคาใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 245 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

 

สำหรับในไตรมาส 4/61 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่ “กรุงเทพฯ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

“ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ)” มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.7% เทียบกับไตรมาส 3/61

 

หากพิจารณาดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ พบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 

1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 3/61

 

แบ่งเป็น “กรุงเทพฯ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.4 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

“ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.3 จุด
ปรับเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 3/61

 

แบ่งเป็น “กรุงเทพฯ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.7 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

“ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรร-ปทุมธานี-สมุทรปราการ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 1.3 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

 

สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 4/61 ส่วนใหญ่ 38.0% มีข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้ผู้ซื้อ และฟรีค่าส่วนกลาง รองลงมา 33.0% มีข้อเสนอเป็นเป็นส่วนลดเงินสดและ 29.0% มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำ ฯลฯ

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property/news-275872

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ