News

มาตามสัญญา! การรถไฟฯ รับค่าผลตอบแทนศูนย์การค้า เดอะวัน พาร์ค 1,036 ล้านบาท

LivingInsider Report 2018-12-19 10:52:59

มาตามสัญญา! การรถไฟฯ รับค่าผลตอบแทนศูนย์การค้า “เดอะวัน พาร์ค” 1,036 ล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินประจำปี 2561 จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ผู้พัฒนาศูนย์การค้า “เดอะวัน พาร์ค” เป็นเงิน 1,036 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้รับค่าผลประโยชน์ระหว่างปี 2551-2561 รวมแล้วทั้งสิ้น 8,668 ล้านบาท

 

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯได้รับการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินประจำปี 2561

 

จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,036.897ล้านบาท ส่งผลให้จนถึงปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้รับค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ระหว่างปี 2551-2561 รวม 10 ปี 8,668.596 ล้านบาท

 

สำหรับการชำระเงินครั้งนี้สืบเนื่องจากสัญญาให้สิทธิการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด สัญญา
มีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551-18 ธันวาคม 2571 จำนวน 47.22 ไร่ โดยผลตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญาเป็นจำนวนเงิน 21,298.833 ล้านบาท

 

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า ในรายละเอียดสัญญาการชำระค่าผลประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ที่บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องมอบให้แก่การรถไฟฯ ตลอดระยะเวลาสัญญา
มีรายละเอียดประกอบด้วย ค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิตามข้อ 8 ของสัญญาเดิม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,611.103 ล้านบาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

 

ค่าภาษีค่าอากรและค่าธรรมเนียมใด ๆ (ถ้ามี) แบ่งชำระเป็น 5 งวด งวดแรกชำระในวันที่สัญญา
มีผลบังคับงวดที่เหลือแต่ละงวด มีกำหนดระยะเวลาชำระห่างกัน 12 เดือน นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระงวดก่อนหน้านั้น ซึ่งปัจจุบันได้ชำระในส่วนนี้ครบถ้วนแล้ว

 

นอกจากนี้ยังมีค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าเป็นเวลา 20 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,687.73 ล้านบาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าภาษี ค่าอากร และค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น โดยจะต้องชำระให้แก่การรถไฟฯ เป็นรายปี รวม 20 งวด ตลอดระยะเวลาสัญญา

 

ขณะเดียวกันหากรายได้รวมของศูนย์การค้าฯ คำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมทุกๆ 5 ปี สูงกว่าประมาณการรายได้ศูนย์การค้าที่แจ้งต่อการรถไฟฯไว้ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่การรถไฟฯ เพิ่มเติมในลักษณะของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เฉพาะส่วนที่เกินกว่าประมาณการรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในอัตราร้อยละ 5

 

โดยใช้ประมาณการรายได้จากที่ปรึกษาของการรถไฟฯ เปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด เช่น ประมาณการรายได้ระหว่างปี 2562-2566 รวมรายได้ช่วง 5 ปี จำนวน 26,281 ล้านบาท โดยบริษัทจะต้องจ่ายตอบแทนดังกล่าวให้การรถไฟฯ จำนวน 1,314 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของทุกๆ 5 ปี

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

https://www.prachachat.net/property/news-266578

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ