News

กคช.โชว์ต้นแบบ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

LivingInsider Report 2018-08-09 14:17:03

กคช.โชว์ต้นแบบ 'โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง'

 

พร้อมจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down เพื่อผู้มีรายได้น้อยในงาน Thailand Social Expo 2018

 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมจัดแสดงผลงานที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โชว์ความสำเร็จของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

 

สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี พ่วงด้วยการจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down สำหรับผู้มีรายได้น้อย ราคาถูก 80,000 - 200,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม


ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวภายหลังการเข้าร่วมแสดงผลงานที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ว่า การเคหะแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการที่อยู่อาศัยหลายโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน

 

ดินแดง ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันมีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 - 2567) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

 

ให้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม 36 อาคาร 20,292 หน่วย การพัฒนาแบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี และอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่ 1 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18 - 22) จำนวน 334 หน่วย ซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารดังกล่าว พร้อมมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยที่ได้สิทธิเช่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และสามารถย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ปัจจุบันมีผู้ย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้ว 142 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561)

 

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2, 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) จำนวน 6,212 หน่วย การเคหะแห่งชาติได้ออกแบบโครงการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งนำเสนอให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาครบทุกแปลงแล้ว

 

และในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)กรุงเทพมหานคร มีความเห็นให้การเคหะแห่งชาติชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและนำเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะสรุปเรื่องเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

 

ส่วนการขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยทุกขั้นตอนจะกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

ส่วนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) จำนวน 11,083 หน่วย คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

 

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว การเคหะแห่งชาติยังได้ดำเนินโครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนมาจัดแสดงในงาน

 

เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถรับภาระได้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแบบบ้าน Knock Down จำนวน 8 แบบ ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 12 - 31 ตารางเมตร

 

โดยออกแบบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามขนาดพิกัดวัสดุก่อสร้าง (Modular System) ที่รวดเร็ว มีความแข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบายและลดการใช้พลังงาน ราคาค่าวัสดุก่อสร้างประมาณ 80,000 - 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งไม่รวมฐานรากและค่าแรงงาน

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสร้างบนที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งจะส่งผลให้บ้านมีราคาถูกลง เพราะไม่มีต้นทุนที่ดิน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองได้เร็วขึ้น ส่วนเรื่องการหาแหล่งสินเชื่อปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน

 

ในเบื้องต้นการเคหะแห่งชาติได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย สามารถเลือกแบบบ้าน Knock Down ตามที่การเคหะแห่งชาติออกแบบไว้แล้ว

 

เพื่อบริจาคให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป ซึ่งผลจากการจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down ในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก 

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ

 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/809811

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ