News

กคช.โชว์ต้นแบบ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

LivingInsider Report 2018-08-09 14:17:03

กคช.โชว์ต้นแบบ 'โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง'

 

พร้อมจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down เพื่อผู้มีรายได้น้อยในงาน Thailand Social Expo 2018

 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมจัดแสดงผลงานที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โชว์ความสำเร็จของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

 

สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี พ่วงด้วยการจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down สำหรับผู้มีรายได้น้อย ราคาถูก 80,000 - 200,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม


ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวภายหลังการเข้าร่วมแสดงผลงานที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ว่า การเคหะแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการที่อยู่อาศัยหลายโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน

 

ดินแดง ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันมีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 - 2567) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

 

ให้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม 36 อาคาร 20,292 หน่วย การพัฒนาแบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี และอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่ 1 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18 - 22) จำนวน 334 หน่วย ซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารดังกล่าว พร้อมมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยที่ได้สิทธิเช่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และสามารถย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ปัจจุบันมีผู้ย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้ว 142 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561)

 

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2, 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) จำนวน 6,212 หน่วย การเคหะแห่งชาติได้ออกแบบโครงการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งนำเสนอให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาครบทุกแปลงแล้ว

 

และในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)กรุงเทพมหานคร มีความเห็นให้การเคหะแห่งชาติชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและนำเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะสรุปเรื่องเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

 

ส่วนการขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยทุกขั้นตอนจะกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

ส่วนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) จำนวน 11,083 หน่วย คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

 

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว การเคหะแห่งชาติยังได้ดำเนินโครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนมาจัดแสดงในงาน

 

เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถรับภาระได้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแบบบ้าน Knock Down จำนวน 8 แบบ ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 12 - 31 ตารางเมตร

 

โดยออกแบบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามขนาดพิกัดวัสดุก่อสร้าง (Modular System) ที่รวดเร็ว มีความแข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบายและลดการใช้พลังงาน ราคาค่าวัสดุก่อสร้างประมาณ 80,000 - 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งไม่รวมฐานรากและค่าแรงงาน

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสร้างบนที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งจะส่งผลให้บ้านมีราคาถูกลง เพราะไม่มีต้นทุนที่ดิน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองได้เร็วขึ้น ส่วนเรื่องการหาแหล่งสินเชื่อปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน

 

ในเบื้องต้นการเคหะแห่งชาติได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย สามารถเลือกแบบบ้าน Knock Down ตามที่การเคหะแห่งชาติออกแบบไว้แล้ว

 

เพื่อบริจาคให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป ซึ่งผลจากการจัดแสดงแบบบ้าน Knock Down ในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก 

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ

 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/809811

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ