News

อารียา พรอพเพอร์ตี้ เดินหน้ายกระดับความสุข ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ยั่งยืน” ต้องให้มากกว่าที่อยู่อาศัย

LivingInsider Report 2018-07-02 15:35:42

อารียา พรอพเพอร์ตี้ เดินหน้ายกระดับความสุข ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ยั่งยืน” ต้องให้มากกว่าที่อยู่อาศัย

 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล เน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตลอด 5 ปี ภายใต้แนวคิด Sustainable Happiness เป็นการสร้างชุมชนให้มีคุณภาพและมีความสุข ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเดินหน้าสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

 

โดยเริ่มต้นจากลูกบ้าน พนักงานและแรงงาน คู่ค้าธุรกิจ รวมถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังผลักดันการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง ด้วยการสานต่อแนวคิด “รักษ์โลก รักเรา” เพื่อนำไปสู่สังคม Zero Waste Society ตอบโจทย์ความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังช่วยยกระดับความสุขอย่างแท้จริง

 

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิด Sustainable Happiness ว่า อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งนโยบาย Sustainable Happiness หรือ ความสุขที่ยั่งยืน ดำเนินงานพัฒนาสร้างความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2556 ไม่ว่าจะเป็น ด้านความสุข ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเพิ่มระดับความสุขของลูกบ้าน พนักงานและแรงงาน ขยายผลต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตั้งแต่การวางรากฐานโครงสร้างบ้าน เอาใจใส่รายละเอียดพื้นที่ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ หวังเพื่อช่วยให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงในระยะยาว ทั้งนี้อารียาฯ ได้จัดสรรงบประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายหลักให้สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่น ควบคู่กับการสร้างสังคมที่เข้มแข็งสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง จึงต่อยอดแนวคิดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุก ๆ มิติ สานต่อ Sustainable Happiness หรือ ความสุขที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 6 สุข ได้แก่ สุขคนสร้าง เริ่มต้นจากคนงาน หรือ แรงงาน โดยจัดสรรสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ พัฒนาสู่การมีความสุขขณะทำงานในทุกวัน

 

นำมาซึ่งความเชี่ยวชาญ มีฝีมือ ตลอดจนการมีรายได้ที่มั่นคง, สุขเจ้าบ้าน คือ ผู้ปฏิบัติงาน หรือ พนักงาน มีการอบรมเสริมความรู้ พัฒนาความสามารถและสร้างมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, สุขลูกบ้าน เพราะความสุขเริ่มต้นที่บ้าน จึงให้ความสำคัญกับการดูแลลูกบ้านและชุมชนโดยรอบ, สุขเพื่อนบ้าน คือ ผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง

 

ระบบการบริหารที่พักแรงงานให้มีมาตรฐานและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนระบบการซื้อและจ่ายค่าตอบแทนที่รวดเร็ว เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ, สุขสังคม สร้างสังคมและชุมชนเข้มแข็งบริเวณรอบโครงการให้ปราศจากข้อร้องเรียน ลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ทำให้การสร้างงานลุล่วงสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และสุขสิ่งแวดล้อม การออกแบบ วางผัง และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

 

ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงาน งานชุมชนและการบริการลูกบ้าน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า จากประสบการณ์กว่า 15 ปี อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้พัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ไปพร้อมกับงานบริหารลูกบ้านและชุมชน จึงพบว่าหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสังคม คือการสร้างความสุขที่ยั่งยืน

 

เราจึงได้พัฒนาโครงการควบคู่ไปกับความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นหลัก เพื่อให้ลูกบ้านอารียาฯ ทั้ง 25 โครงการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์ ด้วยแนวคิด “รักษ์โลก รักเรา” ซึ่งประกอบด้วย 1. ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ สามารถช่วยประหยัดค่าน้ำประปา เฉลี่ยปีละ 540,000 บาท 2. แปลงผักปลอดสารพิษ “โครงการปลูกผัก ปลูกรัก” 3. ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

 

ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวน เฉลี่ยปีละ 450,000 บาท และช่วยประหยัดค่าเดินระบบไฟฟ้า ถึงปีละ 142,500 บาท โดยภาพรวมอัตราการลดค่าใช้จ่ายทั้ง 25 โครงการ สามารถประหยัดได้ถึง 1,132,500 บาทต่อปี 4. ทางปั่นจักรยาน พื้นที่ออกกำลังกาย ช่วยลดการใช้รถยนต์ภายในโครงการ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 0.1 ตันต่อปี/คัน และ 5. ระบบการจัดการขยะ เป็นต้น

 

จากสถิติปริมาณขยะในประเทศไทยพบว่าปัจจุบันมีขยะมากกว่า 26 ล้านตันต่อปี เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนต่อคน เท่ากับผลิตขยะคนละ 415 กิโลกรัมต่อปี และยังพบว่าร้อยละ 70 เป็นประเภทขยะรีไซเคิล และ ร้อยละ 30 เป็นขยะประเภทอันตรายและทั่วไป ซึ่งจากตัวเลขที่พบ อารียาฯ ได้ตระหนักและวางแนวทางพัฒนาร่วมกัน เดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะ

 

โดยเริ่มจากสังคมอารียาฯ นำไปสู่สังคม Zero Waste Society ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นได้มุ่งเน้นแก้ไขที่การจัดการขยะรีไซเคิล และขยะเปียกก่อนเป็นลำดับแรก อีกทั้งในอนาคตได้มีการต่อยอดการจัดการขยะเปียกจากครัวเรือน พร้อมแผนจัดทำเครื่องกำจัดขยะเปียกขนาดเล็กให้ได้นำกลับมาเป็นสารบำรุงดิน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับลูกบ้าน โดยจะสามารถใช้ได้จริงภายในปีนี้

 

นอกจากนี้อารียาฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร Application Recycle Day พัฒนานวัตกรรมแอพพลิเคชั่น ช่วยจัดการขยะอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ มีระบบการแจ้งเตือน ตลอดจนการใช้งานที่สะดวกสบาย อีกทั้งยังมีการจัดการขยะในรูปแบบรีไซเคิล โดยร่วมมือกับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อสร้างคุณประโยชน์จากขยะ ต่อยอดเป็นสิ่งของรีไซเคิลส่งต่อให้กับชุมชน ตลอดจนสถานศึกษาที่ต้องการต่อไป

 

“อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้ดำเนินงานไปพร้อม ๆ กันทั้ง 6 สุข ภายใต้แนวคิด Sustainable Happiness เพื่อมุ่งหวังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง พร้อมเชื่อมั่นว่าเมื่อสามารถบริหารความสุขได้ครบทุกสุข นั่นหมายถึง “ความสุขที่ยั่งยืน” โดยเริ่มต้นจากสังคมอารียาฯ สังคมที่รวบรวมคนที่ต้องการมีส่วนร่วมสานต่อนโยบายของบริษัท ขยายผลความสุขให้กับสังคมและชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน” นายวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย


 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ