Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (278)   Invest (64) PR (1616)  News (1278)   Idea (49) Design (64) Talk (156)  Guest (39)  Vacation (93) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ชูต้นแบบการพัฒนาความรู้และทักษะบุตรหลานแรงงาน


0 0

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ชูต้นแบบการพัฒนาความรู้และทักษะบุตรหลานแรงงาน นำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้าง”

 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล เน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตลอด 3 ปี (Sustainable Happiness)

 

นำร่องสร้างศูนย์การเรียนรู้ในสถานที่ก่อสร้าง มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะบุตรหลานแรงงาน ส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรที่เป็นแรงงานในทุกระดับ เพื่อการทำงานที่มีความสุข “สุขที่ยั่งยืน ตั้งแต่การสร้างบ้าน” ส่งผลถึงการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ

 

ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงาน งานชุมชนและการบริการลูกบ้าน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อารียา พรอพเพอร์ตี้ เชื่อเรื่องความสุขที่ยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากความสุขของบุคลากรที่เป็นแรงงานแข็งแกร่งทุกระดับ จึงสร้างสรรค์โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้าง” (Child Friendly Space) ขึ้น

 

ซึ่งถูกริเริ่มจากการจัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตแรงงานให้เกิดการดูแลพนักงานอย่างครบวงจร ลดความกังวลต่อบุตรหลานโดยให้เด็กอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งยังได้รับการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์

 

ซึ่งอารียาฯ ได้ดำเนินกระบวนการบนพื้นฐานความคิดเป็นสำคัญ เมื่อแรงงานมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ไม่มีความกังวล จะมีความพร้อมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงความมั่นคงในด้านบุคลากรและแรงงาน หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแรงงานคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานที่ดีอย่างยั่งยืน

 

“ในปี 2558 ทางอารียาฯ ได้นำร่องในพื้นที่โครงการหทัยราษฎร์ โดยการประชุมหาความต้องการร่วมกับผู้ปกครองที่เป็นแรงงาน เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติเด็ก ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะตามวัย การเรียนรู้การอ่านและเขียนเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกระเบียบวินัย โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและให้การอบรมอาสาสมัครในโครงการศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์ไทยในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน

 

หลังจากประสบความสำเร็จ และได้รับความพึงพอใจจากบุคลากรและแรงงานอย่างมาก ในปี 2559 ได้เดินหน้าขอความร่วมมือจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย จัดสรรให้มีครูผู้สอนประจำศูนย์การเรียนรู้ เพื่อดำเนินการตามแผนการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน

 

รวมถึงครูจิตอาสาที่สับเปลี่ยนมาให้ความรู้พื้นฐาน และเสริมทักษะต่าง ๆ ตามช่วงอายุวัย ตลอดจนจัดกิจกรรมพิเศษ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00  - 16.30 น. โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้างมีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาตามระบบต่อไป”

 

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2558 อารียาฯ มีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 6 พื้นที่โครงการฯ ได้แก่ โครงการหทัยราษฎร์, ไทรน้อย จ.นนทบุรี, บางนา, บางบัวทอง, รังสิตคลอง 4 และ รังสิตคลอง 5 ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่ 2 พื้นที่หลัก ๆ ได้แก่ โครงการไทรน้อย จ.นนทบุรี และ โครงการรังสิตคลอง 5

 

โดยเกิดจากความตั้งใจที่มุ่งสร้างพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ การรู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การได้รู้จักเพื่อนใหม่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านทักษะชีวิต รวมถึงวิชาความรู้ขั้นพื้นฐาน อาทิ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และการปลูกฝังความคิดที่ดี

 

เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ได้เรียนรู้และซึมซับด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสะอาด รวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการให้เด็ก ๆ สนุกสนานและผ่อนคลายร่วมกับครอบครัว เป็นต้น

 

“รวมทั้ง 6 พื้นที่โครงการฯ มีจำนวนเด็กที่ได้รับโอกาสทั้งสิ้น 149 คน คิดเป็น 95% ของจำนวนเด็กทั้งหมดในแคมป์ก่อสร้าง และจำนวน 5% เป็นเด็กที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมกับครอบครัว นอกจากนี้ภายในระยะเวลากว่า 2 ปี สามารถนำพาเด็ก ๆ เข้าสู่การศึกษาตามระบบปกติได้จำนวน 24 คน แบ่งออกเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย 3 คน และเด็กสัญชาติกัมพูชา 21 คน

 

ซึ่งในอนาคต ทางอารียาฯ คาดหวังให้เด็ก ๆ มีทักษะทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับทักษะการใช้ชีวิตที่มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้เด็กทุกคนสามารถเข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์” ดร.ทวีรัก กล่าว

 

ด้าน นายสมพงษ์ สระแก้ว มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน กล่าวเสริมว่า ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานข้ามชาติ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย ให้ทุกภาคส่วนได้มองเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาอย่างจริงจัง อาทิ แรงงานข้ามชาติ เด็ก ครอบครัว และผู้ติดตามอาศัย จึงได้เล็งเห็นช่องว่างด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในไทย ที่สอดคล้องกันกับนโยบายทางอารียาฯ จึงตัดสินใจร่วมมือพัฒนาโครงการในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

 

และนอกจากการจัดสรรครูผู้สอนประจำ เพื่อให้ความรู้และเสริมด้านทักษะพื้นฐานต่าง ๆ แล้ว ยังวางรากฐานสู่การศึกษาตามระบบ ให้สามารถมีความรู้ที่ทัดเทียมเยาวชนไทย โดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนภาครัฐบาลในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการเกื้อหนุนที่ดี มีโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้ารับการศึกษาต่อ

 

ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ไทรน้อย จ. นนทบุรี ทั้งยังขยายต่อถึงผู้ปกครอง จัดสร้างให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงานคุ้มครอง ตลอดจนพัฒนาด้านการฝึกวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงมีความรู้ประกอบอาชีพ เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาต่อไป

 

ด้วยความมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ที่ดี เดินหน้าต่อยอดพื้นที่โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้าง” (Child Friendly Space) โดยในอนาคตตั้งใจขยายไปในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ทุกโซน เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรหลานของแรงงานในสังกัดอารียา พรอพเพอร์ตี้ รวมถึงแรงงานในสังกัดผู้รับเหมา ได้มีโอกาสเรียนรู้เสริมทักษะอย่างรอบด้าน ส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเป็นเยาวชนที่ “เก่งและดี” อย่างยั่งยืน

 


 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2018-05-28 15:51:43
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

 • An Urban Sanctuary Condominium คอนโด Low-rise จากสิงห์ เอสเตท Urban Sanctuary Life in Heart of Sukhumvit

  คำว่า High-End ไม่ใช่เพียงแค่การใช้วัสดุราคาแพง แต่หมายถึงการเข้าใจความต้องการของผู้อาศัยที่มีรสนิยมและตอบโจทย์ได้อย่างมีระดับ An Urban Sanctuary Condominium by SINGHA ESTATE คือ การรังสรรค์สุดยอดที่อยู่อาศัยที่เข้าใจความมีระดับอย่างแท้จริง

  |2018-06-22 Salaryman Estator 0

 • ASHTON CHULA – SILOM ตัวเลือกที่ดีที่สุดบนทำเลศักยภาพสามย่าน-พระราม 4 ที่นักลงทุนห้ามพลาด

  ASHTON CHULA-SILOM ที่สุดแห่งความภาคภูมิบนถนนสามย่าน คอนโดระดับ Luxury เพียงแห่งเดียวที่อยู่ใกล้จุฬาฯมากที่สุด และยังสูงที่สุดบนถนนพระรามสี่ด้วยความสูงถึง 56 ชั้น

  |2018-06-22 LivingInsider Report 0

 • The Matt สาทร-ท่าพระ Match Your Lifestyle

  หลายคนคุ้นเคยกับอาการ ‘ตกรถ’ เป็นอย่างดี เพราะการลงทุน ‘โอกาสไม่เคยรอใคร’ คิดว่าชะล่าใจ เดี๋ยวกลับมาซื้อก็ได้ สุดท้ายของหมด … อนาคตใช่ว่าจะซื้อราคาเดิมได้ เพราะราคามีแต่ขึ้นกับขึ้นตลอด โดยเฉพาะ ‘คอนโดมิเนียม’ บนทำเลศักยภาพสูง มี Demand ตลอดเวลาอย่าง 'ท่าพระ - ตลาดพลู'

  |2018-06-20 Papayatop 0

 • Q ชิดลม - เพชรบุรี LIVING IN REAL CBD

  เรียกได้ว่า #คุ้มทั้งลงทุน #คุ้มทั้งอยู่เอง เพราะเพียง 5 ล้านกว่าบาท เป็นเจ้าของคอนโดฯ กลางทำเล REAL CBD ที่คนทั้งโลกรู้จัก เพื่อครอบครองที่พักอาศัยย่าน CBD ใจกลางกรุงเทพฯ ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับ

  |2018-06-20 Papayatop 0

 • Rise พหล - อินทามระ อยู่แบบธรรมดาโลกไม่จำ

  ด้วยการเลือกโลเคชั่นที่อยู่ในย่านที่ตอบโจทย์คนวัยรุ่นใหม่ รวมถึงการออกแบบฟังชั่นห้องพร้อมเฟอร์เจอร์แบบจัดเต็มตลอด และที่สำคัญเลยคือ การทำราคาขายได้ ถูกกว่าเจ้าอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน Rise พหล - อินทามระ เปิดตัวมาในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป มนุษย์เงินเดือนเอื้อมถึงได้แน่นอน

  |2018-06-18 LifeScape 0

บทความที่น่าสนใจ

 • Nirvana Define ศรีนครินทร์ - พระราม 9 - ไม่ใช่แค่บ้าน...แต่นี่คือสังคมเหนือระดับ

  หนึ่งในทำเลที่คาดว่าจะเป็น ‘ย่านคนรวย’ แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ นั่นก็คือ ถ.ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่) ทำเล ‘ไข่แดง’ เชื่อมต่อกรุงเทพฯ ตะวันออก - ย่านธุรกิจ CBD

  |2018-06-22 Papayatop 0

 • พาชมห้องตัวอย่าง Ideo สุขุมวิท 93

  นับว่าเป็นโครงการที่กระแสแรงส่งท้ายปีเลยทีเดียว สำหรับ Ideo สุขุมวิท 93 วันนี้จะพามาชมห้องตัวอย่างกันครับ ว่าโครงการนี้มีอะไรดี ทำไมคนถึงแย่งกันซื้ออย่างกับของแจกฟรี

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 8

 • 5 ข้อนี้ กู้บ้านผ่านฉลุย

  คนจำนวนไม่น้อยเวลาซื้อบ้านจะประสบปัญหา กู้ไม่ผ่าน หรือ "จองไปแล้วแต่ธนาคารไม่ปล่อย" ผมเขียนบทความนี้ไว้เพื่อให้คุณสามารถเช็คตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะจอง

  |2016-11-21 LivingInsider Report 0

 • The Cube Premium รัชดาฯ 32 สงบ...สะดวก...สมาร์ท

  สิ่งที่รู้สึกได้ชัดเจนคือนี่เป็นซอยที่ถนนค่อนข้างกว้าง สองข้างทางดูสะอาดเรียบร้อยและมีต้นไม้ค่อนข้างร่มรื่นตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อต่างๆแทรกอยู่ตามเส้นทางตลอด ถือว่าเป็นซอยที่ค่อนข้างน่าอยู่ทีเดียว

  |2017-06-05 LivingInsider Editor 0

 • Aspire สาทร-ราชพฤกษ์ ความสุขรอบตัว อยู่ใกล้เพียงแค่ก้าว

  เดี๋ยววันนี้เราจะขอพาไปชมโครงการที่ต้องบอกว่า หน้าโครงการติดบันได Sky Walk ที่ไปเชื่อมต่อ BTS สถานีบางหว้า เลยค่ะ เรียกได้ว่าชีวิตสบายสุดๆ เพราะออกจากบ้านก็เชื่อมต่อทางเข้ารถไฟฟ้าได้เลยค่ะ ที่สำคัญคือ เดินทางเข้า สาธร-สีลม ได้ภายใน 20 นาทีเท่านั้น

  |2018-04-05 LifeScape 0


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider