Pr

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ชูต้นแบบการพัฒนาความรู้และทักษะบุตรหลานแรงงาน

LivingInsider Report 2018-05-28 15:51:43

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ชูต้นแบบการพัฒนาความรู้และทักษะบุตรหลานแรงงาน นำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้าง”

 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล เน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตลอด 3 ปี (Sustainable Happiness)

 

นำร่องสร้างศูนย์การเรียนรู้ในสถานที่ก่อสร้าง มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะบุตรหลานแรงงาน ส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรที่เป็นแรงงานในทุกระดับ เพื่อการทำงานที่มีความสุข “สุขที่ยั่งยืน ตั้งแต่การสร้างบ้าน” ส่งผลถึงการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ

 

ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงาน งานชุมชนและการบริการลูกบ้าน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อารียา พรอพเพอร์ตี้ เชื่อเรื่องความสุขที่ยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากความสุขของบุคลากรที่เป็นแรงงานแข็งแกร่งทุกระดับ จึงสร้างสรรค์โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้าง” (Child Friendly Space) ขึ้น

 

ซึ่งถูกริเริ่มจากการจัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตแรงงานให้เกิดการดูแลพนักงานอย่างครบวงจร ลดความกังวลต่อบุตรหลานโดยให้เด็กอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งยังได้รับการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์

 

ซึ่งอารียาฯ ได้ดำเนินกระบวนการบนพื้นฐานความคิดเป็นสำคัญ เมื่อแรงงานมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ไม่มีความกังวล จะมีความพร้อมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงความมั่นคงในด้านบุคลากรและแรงงาน หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแรงงานคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานที่ดีอย่างยั่งยืน

 

“ในปี 2558 ทางอารียาฯ ได้นำร่องในพื้นที่โครงการหทัยราษฎร์ โดยการประชุมหาความต้องการร่วมกับผู้ปกครองที่เป็นแรงงาน เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติเด็ก ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะตามวัย การเรียนรู้การอ่านและเขียนเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกระเบียบวินัย โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและให้การอบรมอาสาสมัครในโครงการศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์ไทยในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน

 

หลังจากประสบความสำเร็จ และได้รับความพึงพอใจจากบุคลากรและแรงงานอย่างมาก ในปี 2559 ได้เดินหน้าขอความร่วมมือจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย จัดสรรให้มีครูผู้สอนประจำศูนย์การเรียนรู้ เพื่อดำเนินการตามแผนการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน

 

รวมถึงครูจิตอาสาที่สับเปลี่ยนมาให้ความรู้พื้นฐาน และเสริมทักษะต่าง ๆ ตามช่วงอายุวัย ตลอดจนจัดกิจกรรมพิเศษ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00  - 16.30 น. โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้างมีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาตามระบบต่อไป”

 

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2558 อารียาฯ มีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 6 พื้นที่โครงการฯ ได้แก่ โครงการหทัยราษฎร์, ไทรน้อย จ.นนทบุรี, บางนา, บางบัวทอง, รังสิตคลอง 4 และ รังสิตคลอง 5 ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่ 2 พื้นที่หลัก ๆ ได้แก่ โครงการไทรน้อย จ.นนทบุรี และ โครงการรังสิตคลอง 5

 

โดยเกิดจากความตั้งใจที่มุ่งสร้างพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ การรู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การได้รู้จักเพื่อนใหม่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านทักษะชีวิต รวมถึงวิชาความรู้ขั้นพื้นฐาน อาทิ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และการปลูกฝังความคิดที่ดี

 

เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ได้เรียนรู้และซึมซับด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสะอาด รวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการให้เด็ก ๆ สนุกสนานและผ่อนคลายร่วมกับครอบครัว เป็นต้น

 

“รวมทั้ง 6 พื้นที่โครงการฯ มีจำนวนเด็กที่ได้รับโอกาสทั้งสิ้น 149 คน คิดเป็น 95% ของจำนวนเด็กทั้งหมดในแคมป์ก่อสร้าง และจำนวน 5% เป็นเด็กที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมกับครอบครัว นอกจากนี้ภายในระยะเวลากว่า 2 ปี สามารถนำพาเด็ก ๆ เข้าสู่การศึกษาตามระบบปกติได้จำนวน 24 คน แบ่งออกเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย 3 คน และเด็กสัญชาติกัมพูชา 21 คน

 

ซึ่งในอนาคต ทางอารียาฯ คาดหวังให้เด็ก ๆ มีทักษะทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับทักษะการใช้ชีวิตที่มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้เด็กทุกคนสามารถเข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์” ดร.ทวีรัก กล่าว

 

ด้าน นายสมพงษ์ สระแก้ว มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน กล่าวเสริมว่า ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานข้ามชาติ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย ให้ทุกภาคส่วนได้มองเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาอย่างจริงจัง อาทิ แรงงานข้ามชาติ เด็ก ครอบครัว และผู้ติดตามอาศัย จึงได้เล็งเห็นช่องว่างด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในไทย ที่สอดคล้องกันกับนโยบายทางอารียาฯ จึงตัดสินใจร่วมมือพัฒนาโครงการในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

 

และนอกจากการจัดสรรครูผู้สอนประจำ เพื่อให้ความรู้และเสริมด้านทักษะพื้นฐานต่าง ๆ แล้ว ยังวางรากฐานสู่การศึกษาตามระบบ ให้สามารถมีความรู้ที่ทัดเทียมเยาวชนไทย โดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนภาครัฐบาลในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการเกื้อหนุนที่ดี มีโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้ารับการศึกษาต่อ

 

ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ไทรน้อย จ. นนทบุรี ทั้งยังขยายต่อถึงผู้ปกครอง จัดสร้างให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงานคุ้มครอง ตลอดจนพัฒนาด้านการฝึกวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงมีความรู้ประกอบอาชีพ เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาต่อไป

 

ด้วยความมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ที่ดี เดินหน้าต่อยอดพื้นที่โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้าง” (Child Friendly Space) โดยในอนาคตตั้งใจขยายไปในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ทุกโซน เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรหลานของแรงงานในสังกัดอารียา พรอพเพอร์ตี้ รวมถึงแรงงานในสังกัดผู้รับเหมา ได้มีโอกาสเรียนรู้เสริมทักษะอย่างรอบด้าน ส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเป็นเยาวชนที่ “เก่งและดี” อย่างยั่งยืน

 


 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ