Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ประกาศ ขาย เช่า คอนโด บ้าน ที่ดิน เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (334)   Invest (66) PR (1845)  News (1388)   Idea (64) Design (66) Talk (202)  Guest (46)  Vacation (100) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

ปิดดีล คิงเพาเวอร์ ทุ่ม 14,000 ล้าน ซื้อ มหานคร - เพซ โล่งจ่ายหนี้แบงก์-สานต่อ 4 โครงการอสังหาฯ


0 0

ปิดดีล “คิงเพาเวอร์” ทุ่ม 14,000 ล้าน ซื้อ “มหานคร” - “เพซ” โล่งจ่ายหนี้แบงก์-สานต่อ 4 โครงการอสังหาฯ

 

อย่างเป็นทางการแล้ว! “เพซ ดีเวลลอปเมนท์” แจ้งขายโครงการมหานครให้กับยักษ์ใหญ่ “คิงเพาเวอร์” ด้วยมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านบาท และเหลือเงินบางส่วนเข้าซื้อหุ้นจาก “อพอลโล” และ “โกลด์แมน” ใน PPP1 และ PPP3 พร้อมนำเงินไปชำระหนี้แบงก์ สานต่อ 4 โครงการใหญ่ที่รอหนุนรายได้ในอนาคต เผยเพซยังได้รับค่าตอบแทนสำหรับการจัดหาบริหารและดำเนินการให้เกิดรายการ เป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาท

 

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE กล่าวถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพของบริษัทว่า ล่าสุด ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 ในช่วงค่ำๆ ว่า เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มูลค่ารวมจำนวนไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้น รายการจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

สำหรับบริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นคือ 1. บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้น 9,997 หุ้น คิดเป็น 99.97% 2. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 1 หุ้น คิดเป็น 0.01% 3. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 1 หุ้น คิดเป็น 0.01% และ 4. นายปฐม เงินคำ ถือหุ้น 1 หุ้น คิดเป็น 0.01% ประกอบธุรกิจโรงแรม ค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์

 

ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (PPP1) และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด (PPP3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด (PRE) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) รวมร้อยละ 51 และร้อยละ 51.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามลำดับ

 

โดยทรัพย์สินที่ PPP1 และ PPP3 จะจำหน่ายได้แก่ ที่ดิน โรงแรม อาคารจุดชมวิว อาคารรีเทลคิวบ์ ปฏิมากรรม ภาพวาด ใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ PPP1 (โรงแรม) และ PPP3 (อาคารจุดชมวิวและอาคารรีเทลคิวบ์) ในโครงการมหานคร คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 12,617 ล้านบาท (ในการคำนวณขนาดรายการ บริษัทฯ คิดมูลค่าทรัพย์สินตามสัดส่วนการถือหุ้นที่

 

บริษัทฯ และ PRE ถือหุ้นใน PP1 และ PP3 รวมร้อยละ 51 และร้อยละ 51.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามลำดับ)

 

การจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่าง PP1 บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด (“PP2”)PP3 และ PRE คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 183 ล้านบาท ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์ ได้ดังนี้ PP1 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 60 ล้านบาท PP2 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 60 ล้านบาท PP3 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 60 ล้านบาท และ PRE คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 3 ล้านบาท

 

โดยในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการจัดหาบริหารและดำเนินการให้เกิดรายการ เป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาท

 

นายสรพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ยังได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นที่อพอลโล เอเชีย สปริ้นท์ คอมปานี ลิมิเต็ด (“อพอลโล”) และโกลด์แมน แซคส์ อินเวสเมนท์ส โฮลดิ้งส์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด (“โกลด์แมน”) ถืออยู่ใน PP1 และ PP3 ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ ร้อยละ 48.72ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามลำดับ

 

รวมเป็นเงินไม่เกิน 320 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ 31.25 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นจากอพอลโลและโกลด์แมนใน PP1 และ PP3 ทำให้บริษัทฯ และ PRE ถือหุ้นทั้งหมดใน PP1 และ PP3 และทำให้ข้อผูกมัดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีต่ออพอลโลและโกลด์แมนเป็นอันสิ้นสุดลง

 

“เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ PP1 PP2 PP3 และ PRE ตามรายการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดเร็วกว่ากำหนดจากเป้าหมายเดิมที่บริษัทฯ มีแผนจะจำหน่ายสินทรัพย์เหล่านี้ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น ซึ่งกระแสเงินสดดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ นำไปชำระหนี้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นจากอพอลโล และโกลด์แมน”

 

สำหรับ โครงการมหานคร เป็นโครงการที่บริษัทฯพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น ดังนั้น การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในคราวนี้ จึงเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดเร็วกว่ากำหนด

 

ซึ่งภายหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การดำเนินงานอีก 4 โครงการ คือ โครงการนิมิต หลังสวน โครงการวินด์ เชล โครงการมหาสมุทร วิลล่า (หัวหิน) และโครงการมหาสมุทร คันทรี่ คลับ อีกทั้งยังมีธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ “DEAN & DELUCA”

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางบริษัท คิง เพาเวอร์ฯ อาจจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากผู้บริหารติดภาระกิจอยู่ที่ต่างประเทศ

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก MGR ONLINE

 

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000035935

 

 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2018-04-11 14:05:38
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

บทความที่น่าสนใจ

 • Rise พหล - อินทามระ อยู่แบบธรรมดาโลกไม่จำ

  ด้วยการเลือกโลเคชั่นที่อยู่ในย่านที่ตอบโจทย์คนวัยรุ่นใหม่ รวมถึงการออกแบบฟังชั่นห้องพร้อมเฟอร์เจอร์แบบจัดเต็มตลอด และที่สำคัญเลยคือ การทำราคาขายได้ ถูกกว่าเจ้าอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน Rise พหล - อินทามระ เปิดตัวมาในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป มนุษย์เงินเดือนเอื้อมถึงได้แน่นอน

  |2018-06-28 LifeScape 0

 • Walden Asoke Reflecting Uniqueness

  ทุกวงการย่อมมี "น้องใหม่ ใจถึง" ก้าวขึ้นมาเสมอ Habitat Group อาจเป็นน้องใหม่ที่กรุงเทพ แต่นี่คือ มือเก๋าที่พัทยา ที่กวาดรางวัลมาเยอะมาก จนไม่มีที่จะเก็บแล้ว ประเดิมโครงการแรกในกรุงเทพ กับ Walden Asoke กลางทำเล CBD

  |2018-04-03 Papayatop 0

 • 5 เรื่องการลงทุนที่(โคตร)อยากบอกน้องจบใหม่

  ชีวิตคนเราบางทีมันก็พลิกผันหลังเรียนจบ น้องบางคนมีแนวทางที่แน่นอนของตัวเอง ในเวลาเดียวกัน มีคนอีกจำนวนมากที่ยังคงค้นหาตัวเอง และไม่รู้ว่าควรมีแนวทางในการคิด(+ดำเนินชีวิต)ยังไง

  |2018-09-13 Salaryman Estator 0

 • Unseen In บางเสร่ เสน่ห์ที่หลายคนไม่เคยสัมผัส

  สิ่งที่เป็น Unseen อีกอย่างที่หลายคนมาพัทยาประจำแต่ไม่เคยรู้ก็คือ ที่บางเสร่ มีชายหาดที่สวยสุดๆ ที่ชื่อว่า หาดทรายแก้วด้วยครับ ที่หลายคนไม่เคยรู้เลยว่ามีหาดที่สวยสุดแบบนี้อยู่ในพัทยาด้วย

  |2018-04-05 LivingInsider Editor 0

 • THE RESERVE – 61 HIDEAWAY ไม่ใช่แค่ที่สุดของสินทรัพย์ แต่นี่คือสังคมมีระดับใจกลางสุขุมวิท

  THE RESERVE – 61 HIDEAWAY คอนดูหรูใจกลางย่านทองหล่อ - เอกมัย เพิ่มพื้นที่ความสุขท่ามกลางธรรมชาติ สร้างความเป็นส่วนตัว เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากทุกสิ่ง

  |2018-09-28 Gott 0


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider