News

กคช. เผย 5 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยปี 61

LivingInsider Report 2018-02-07 14:40:47

กคช. เผย 5 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยปี 61

 

การเคหะฯ แจง 45 ปี พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 700,000 หน่วย ก้าวต่อมุ่งดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” เผยแผนขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยปี 61 เน้น 9 เรื่องสำคัญ ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์หลัก

 

พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และคุ้มค่า, ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน, สร้างศักยภาพในการตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย, บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้างองค์กรและบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า 45 ปีที่ผ่านมา การเคหะฯ พัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และรายได้ปานกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 724,985 หน่วย ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 278,602 หน่วย,

 

โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 233,964 หน่วย, โครงการเคหะชุมชนฯ 158,834 หน่วย, โครงการเคหะข้าราชการ 50,108 หน่วย, โครงการสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,374 หน่วย, โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย และโครงการแก้ไขวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย 

 

ปัจจุบัน การเคหะฯ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย” รวมทั้งขับเคลื่อนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และคุ้มค่าที่ผู้อยู่อาศัยภาคภูมิใจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างศักยภาพในการตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร และบุคลากร ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ปลูกฝังค่านิยมให้ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเป็นผู้ให้ มีใจเปิดกว้าง สร้างสุขลูกค้า ธรรมาโปร่งใส ใส่ใจในงาน รักการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพันธกิจองค์กร

 

ทั้งนี้ การเคหะฯ ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All) รวมทั้งดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) โดยมีแผนการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในปี 2560 ต่อเนื่องปี 2561 

 

โดยเน้น 9 เรื่องสำคัญ คือ 1. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกขั้นตอน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) เพื่อจัดสร้างอาคารพักอาศัย จำนวน 36 อาคาร รวม 20,292 หน่วย

 

โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 4 ระยะ ใช้เวลา 8 ปี พร้อมทั้งอนุมัติการจัดสร้างอาคารพักอาศัยระยะที่ 1 แปลง G จำนวน 334 หน่วย เพื่อรองรับการโยกย้ายของผู้อยู่อาศัยเดิมในแฟลตที่ 18-22 มีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ 55% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561

 

สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 

2. โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2560 การเคหะแห่งชาติ ได้นำโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมขาย และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมาเปิดให้ประชาชนได้จับจอง ตั้งเป้าหมายขาย 10,470 หน่วย สามารถขายได้ 16,495 หน่วย

 

สำหรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าหมายขาย 13,301 หน่วย ปัจจุบันขายได้ 4,650 หน่วย (ข้อมูล ณ 24 มกราคม 2561) ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานขายโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส รังสิต และสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

 

3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นสวัสดิการที่อยู่อาศัย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อนุมัติให้ดำเนินโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 606 หน่วย ขณะนี้มียอดซื้อโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดสงขลา 491 หน่วย และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดปัตตานี 89 หน่วย (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561)

 

นอกจากนี้ จะดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) รวมทั้งสิ้น 2,004 หน่วย ภายในเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งจะดำเนินการจัดสร้างโครงการบ้านข้าราชการ (บ้านหลวง) โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 192 หน่วย ภายในปี 2561

 

4. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เป็นโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติดำเนินการแล้ว รวมทั้งสิ้น 34,394 หน่วย โดยมีหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จสะสมรวม 13,119 หน่วย สำหรับปีงบประมาณ 2561 จะเริ่มก่อสร้าง 39 โครงการ 6,755 หน่วย และจะดำเนินการขออนุมัติอีก 17 โครงการ 5,597 หน่วย อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 

5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ โครงการระยะที่ 1 ได้แก่ โครงการประชานิเวศน์ 3 จำนวน 556 หน่วย ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 จำนวน 286 หน่วย ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจจอง 318 หน่วย ส่วนโครงการลำลูกกา คลอง 2 จำนวน 820 หน่วย อยู่ระหว่างนำเสนอรายงาน

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการระยะที่ 2 จำนวนประมาณ 3,000 หน่วยขณะนี้อยู่ระหว่างทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนโครงการ (PPP) ในที่ดินของการเคหะแห่งชาติ บริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า กรุงเทพฯ

 

6. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้มีที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ 4,388 หน่วย

 

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการแล้ว โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2561 สำหรับปีงบประมาณ 2561 จะจัดทำโครงการอาคารเช่าอีก 6,948 หน่วย คาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายน 2561

 

7. โครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลาง (Senior Complex) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว โดยบุตรหลานมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ดูแลบุพการี และผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เห็นชอบในการจัดทำโครงการบ้านเคหะกตัญญู (คลองหลวง 1 และ 2) จำนวน 360 หน่วย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ มีเป้าหมายดำเนินการจัดทำโครงการ Senior Complex ใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่คลองหลวง 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 360 หน่วย พื้นที่ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 360 หน่วย และพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

8. โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มี 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมร่มเกล้า โครงการเชิงพาณิชย์ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการปทุมธานี (ลำลูกกา) และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการสมุทรปราการ (บางเสาธง)

 

และ 9. โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยปีงบประมาณ 2560 มีเป้าหมายปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่ในความดูแล 100 ชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนแล้วเสร็จ 137 ชุมชน สำหรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าหมายปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน จำนวน 100 ชุมชน 30,000 หน่วย

 

ดร. ธัชพล กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 45 ปี การเคหะแห่งชาติ กคช. ได้กิจกรรมพิเศษ เสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง แสดงบทบาทของหน่วยงาน และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

 

“การเคหะแห่งชาติ มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง พร้อมขับเคลื่อนงานให้เป็นการเคหะแห่งชาติ 4.0 โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืน” ดร. ธัชพล กล่าวท้าย

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก MGR ONLINE

 

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000012513

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

LivingStock Application

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ศูนย์วิจัย คลองตัน

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

นวมินทร์ รามอินทรา

นวมินทร์ รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ วัชรพล สายไหม หทัยราษฎร์ สุขาภิบาล 5

สะพานควาย จตุจักร

สะพานควาย จตุจักร หมอชิต ประดิพัทธ์ อินทามะระ