Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (194)   Invest (63) PR (1145)  News (814)   Idea (35) Design (48) Talk (55)  Guest (23)  Vacation (34) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

กรณีศึกษาการบังคับล้อรถในคอนโดมิเนี่ยม


0 0

 

 

กรณีศึกษาการบังคับล้อรถในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนี่ยม ขอเรียนว่าผู้เขียนได้ติดต่อสอบถาม หารือหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมที่ดิน สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รวมถึงสภาทนายความ และสำนักกฎหมายมีชื่อหลายแห่ง มีหนังสือหารือ คำพิพากษาศาลฏีกาคดีการฟ้องร้องการบังคับล้อรถในคอนโดมิเนี่ยม หมู่บ้านจัดสรรให้ตรวจสอบ ใช้เป็นกรณีศึกษาแนวปฏิบัติการจอดรถของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยหรือบุคคลภายนอกที่ผิดระเบียบหรือไม่

 

 

ขอเรียนว่ายังไม่มีหนังสือหารือหรือคำพิพากษาศาลฏีกาเพื่อใช้อ้างอิงบทความแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากท่านผู้อ่าน ท่านใดมี ขอได้โปรดอนุเคราะห์เรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้เขียนเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่งปัญหาการจอดรถของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย หรือบุคคลภายนอกผิดระเบียบ หรือจอดในสถานที่ พื้นที่ห้ามจอด มักเป็นปัญหาซึ่งพบเห็น และได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้ง เหตุจากนิติบุคคลอาคารชุดมีระเบียบปฏิบัติการจอดรถ รวมถึงป้ายประกาศการแจ้งเตือนให้เห็นในหลายแห่งต่อผู้จอดรถ นิติบุคคลอาคารชุดจึงทำการบังคับล้อรถคันซึ่งจอดผิดระเบียบหรือจอดในสถานที่ห้ามจอด ตลอดจนการเรียกเก็บค่าบริการการปลดการบังคับล้อรถกับเจ้าของรถ

 

นิติบุคคลอาคารชุดสามารถกระทำเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดทำให้เสียทรัพย์ และชอบด้วยข้อบังคับ และกฎหมายหรือไม่ เจ้าของร่วม คณะกรรมการ ผู้จัดการบางแห่งกล่าวว่านิติบุคคลอาคารชุดสามารถกระทำเรื่องดังกล่าวได้ ถือเป็นเรื่องภายใน หากไม่กระทำหรือไม่ปฏิบัติ อาจเป็น "ตัวอย่าง" ที่ไม่ดี หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของร่วมรายอื่นเอาเยี่ยงอย่าง ในทางที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม

 

 บางท่านอาจกล่าวว่านิติบุคคลอาคารชุดไม่สามารถกระทำ หรือไม่มีอำนาจกระทำเรื่องดังกล่าว เหตุจากเป็นการละเมิดสิทธิของผู้จอดรถ เพราะนิติบุคคลอาคารชุด หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่อยู่ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมถึงไม่มีอำนาจการเรียกเก็บค่าบริการการปลดบังคับล้อรถคันดังกล่าวของผู้จอดด้วย หรือบางท่านกล่าวว่านิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจเพียงสามารถสั่งการ ตักเตือนผ่านพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารชุดหรือสั่งการโดยตรง หรือสามารถกระทำได้เพียงเขียนข้อความประกาศการห้ามจอดติดไว้กับรถซึ่งจอดผิดระเบียบไม่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งอาจนำ "คำพิพากษา" ศาลฏีกาการบังคับล้อรถในห้างสรรพสินค้ามาเทียบเคียงกับอาคารชุด เป็นต้น

 

 

หลายท่านทั้งเจ้าของร่วม คณะกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการอาคารอาจเห็นแย้งกับการใช้ หรือเทียบเคียง "คำพิพากษา" ศาลฏีกาการบังคับล้อในห้างสรรพสินค้าที่ศาลไม่อนุญาตให้บังคับล้อต่อผู้จอดรถ เนื่องจาก "ห้างสรรพสินค้า" และ "อาคารชุด" อยู่คนละสถานะทางกฎหมาย ห้างสรรพสินค้ากับผู้ใช้บริการอาจถือเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทน ห้างสรรพสินค้ามิใช่บ้านพักอาศัย กรรมสิทธิ์เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียว อาคารชุดไม่ถือเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทน  แต่อาคารชุดเป็นสถานที่พักอาศัย และมีกรรมสิทธิ์ของเจ้าของร่วมจำนวนหลายรายในอาคารเดียวหรือสองอาคาร เป็นต้น

 

 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด กำหนดคำนิยาม คำว่า "อาคารชุด" หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล  และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง "ทรัพย์ส่วนกลาง" หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด  และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้ใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม "นิติบุคคลอาคารชุด" หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาคารชุด "ข้อบังคับ" หมายความว่า ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด "ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

 

นอกจากคำนิยามดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องคำนึงข้อกำหนดอื่นตามข้อบังคับพิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้จัดการ ระเบียบปฏิบัติ การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ฯลฯ เป็นต้น

 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่านิติบุคคลอาคารชุดสามารถบังคับล้อรถในคอนโดมิเนี่ยมได้จำเป็นต้องมี "องค์ประกอบ" และเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

 

๑. วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับเปิดช่องให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติอาคารชุด  และมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

 

 

๒. ข้อบังคับให้อำนาจคณะกรรมการ ผู้จัดการในการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอาคารชุด และมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

 

 

๓. ข้อบังคับเปิดช่องให้ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสามารถออกระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ส่วนกลางได้

 

 

๔. นิติบุคคลอาคารชุดมีระเบียบ ข้อกำหนดการจอดรถใช้บังคับเจ้าของร่วม สมาชิกพักอาศัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำหนดบทกำหนดโทษ และ

 

 

๕. นิติบุคคลอาคารชุดมีเครื่องหมาย ประกาศสัญญาณจราจรในบริเวณหรือพื้นที่ห้ามจอด สามารถมองเห็นได้โดยง่าย

 

 

โครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด "ศุภาลัย ปาร์ค ๓" (พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร) อาจสามารถเป็นกรณีศึกษาเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าว "เปิดช่อง" ให้สามารถดำเนินการได้ โดยข้อบังคับ หมวดที่ ๒ ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ "นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด" หมวดที่ ๕ ข้อ ๑๖ การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง "การจัดการใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ และรวมถึงการออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับในอาคารชุด" หมวดที่ ๖ ข้อ ๑๘ (๑) และ (๒) การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง "ให้เจ้าของร่วมใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามระเบียบที่ผู้จัดการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในอาคารชุด" หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๓๖ (๑) อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ "ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมติของเจ้าของร่วม ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมจรรยา" และหมวดที่ ๑๑ ข้อ ๔๐ (๑) และ (๘) อำนาจหน้าที่ผู้จัดการ "ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๓๓ ภายใต้ข้อบังคับ และมติของเจ้าของร่วม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย / ออกกฏ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ เพื่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยการใช้สิทธิประโยชน์ร่วมกันในทรัพย์ส่วนกลาง ภายใต้ข้อบังคับ ตามมติเจ้าของร่วม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย"

 

 

นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ๓ จัดทำกฎ ระเบียบการจอดรถใช้บังคับต่อเจ้าของร่วมผู้พักอาศัย รวมทั้งประกาศข้อความการห้ามจอดรถในสถานที่ห้ามจอด อีกทั้งยังมีเครื่องหมายการห้ามจอดแสดงให้เห็น กรณีดังกล่าว เห็นว่านิติบุคคลอาคารชุดสามารถบังคับล้อรถในอาคารชุดตลอดจนการเรียกเก็บค่าบริการการปลดบังคับล้อรถกับเจ้าของรถได้ ในทางตรงกันข้าม หากนิติบุคคลอาคารชุดใด มิได้มีข้อกำหนดในรายละเอียดที่ชัดเจนในข้อบังคับ ดังเช่น "ศุภาลัย ปาร์ค ๓" เห็นว่านิติบุคคลอาคารชุดนั้นอาจไม่สามารถทำการบังคับล้อรถในคอนโดมิเนี่ยม

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก นายพิสิฐ ชูประสิทธิ์ นายกสมาคมนักบริหารอาคารชุด – หมู่บ้านจัดสรรไทย และ "ที่ปรึกษา" ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2016-10-21 11:35:47
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

บทความที่น่าสนใจ

 • Ideo พหล จตุจักร ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน

  Ideo พหล จตุจักร ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 3

 • 28 CHIDLOM It’s a choice not an option

  28 Chidlom "ยังไงก็ต้องเอา" ผมรู้คนซื้อคอนโดระดับนี้ ไม่ได้แค่อ่านรีวิวแล้วตัดสินใจจองจากแค่รีวิวแน่นอน คนจองมาแล้ว แต่ขออ่านรีวิวให้ "ดีต่อใจอีกคร้ัง" เพราะจะได้ช่วยยืนยันได้ว่า เค้าคิดไม่ผิด

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 0

 • The Bangkok ทองหล่อ สถานการณ์บอกคุณค่าได้ดีที่สุด

  คนเราจะให้คุณค่าอะไร ตามแต่ประสบการณ์ สติปัญญา วุฒิภาวะ ของแต่ละบุคคล แต่สิ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นๆมีคุณค่าขึ้นมาสำคัญที่สุดคือ สถานการณ์หรือเหตุการณ์

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 0

 • Subprime คืออะไร

  US Subprime ที่เกิดขึ้นช่วงปี 2007 คำถามคือ  "USA ผู้เก่งกาจและมั่นใจผงาดโลก ไปพลาดได้ยังไง"

  |2016-11-03 Salaryman Estator 0

 • H2 รามอินทรา มาดูเลย ไม่ต้องรอ

  เจ้านี้ผมไปดูมาหลายโครงการแล้วครับ ยอมรับว่าราคาขายแต่ละที่เค้าทำได้ไม่แพงเลยครับ ที่สำคัญพวกของแถมและเฟอร์นิเจอร์ที่แถมให้ เจ้านี้ให้คุ้มค่าเกินราคาจริงๆครับ

  |2017-06-29 Papayatop 0


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider