News

เริ่มแล้วคนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน

jitkamon.k 2022-04-01 11:01:34

คนกรุงสบายจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้านกรมที่ดิน เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนต่างสำนักงาน                

 

นโยบายเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด “คนกรุงสบายจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน” ของกรมที่ดินสังกัดกระทรวงมหาดไทยนับเป็นอีกก้าวความสำเร็จ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีบริการประชาชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทางด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวมของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาให้บริการประชาชนในยุค Digital Transformation ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส


ที่ผ่านมาพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายให้กรมที่ดินพัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ในเวลาต่อมากรมที่ดินได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

 

โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการภาครัฐให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัลที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัดกับสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งใกล้บ้าน

 

นำร่องในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 17 สาขา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในโอกาสกรมที่ดินครบรอบ 121 ปี ก่อนขยายสู่จังหวัดในภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศตามแผนงานปีต่อไป

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า จากกรมที่ดินได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้บริการที่สำนักงานที่ดินให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุดลดค่าใช้จ่าย สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

ด้วยนวัตกรรมตลอดจนได้เห็นวิวัฒนาการการให้บริการทำบัตรประชาชนในต่างพื้นที่ จึงนำไปสู่การให้บริการรูปแบบใหม่จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานออนไลน์ใกล้บ้าน อย่างไรก็ตามกว่าจะพัฒนาระบบและเปิดให้บริการไม่ใช่เรื่องที่ง่าย                            

            

1.ต้องแก้ไขกฎหมาย

               

2.เตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานที่ดินลงนามแทนสาขาอื่นได้                   

               

3.นำสารบบที่ดินทั่วประเทศจำนวน 39 ล้านแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล             

               

4.ต้องพัฒนาระบบจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Payment ทุกสาขาให้เกิดขึ้นพร้อมกัน

               

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงสำนักงานที่ดิน 461 สาขา

               

6.พัฒนาเครื่องมือให้มีความพร้อม เช่นคอมพิวเตอร์ ระบบลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ดิน เครื่องอ่านบัตรประชาชน

               

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาระบบ 5 ปี กรมที่ดินเร่งรัดภายใน 3 ปี ให้เกิดเป็นรูปธรรมจึงเกิดการทำนิติกรรมต่างสำนักงานเปิดตัวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เหตุผลที่เริ่มในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งบุคลากร อุปกรณ์การให้บริการ โฉนดที่ดินมากกว่า 2.2 ล้านจาก 34.4 ล้านแปลงทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ในแต่ละปีมีประชาชนผู้มาใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกว่า 9 แสน คนจัดเก็บรายได้มากกว่า 2,500-3,000 ล้านบาท/ต่อปี หากขยายการดำเนินการต่างสำนักงานที่ดินไปยังจังหวัดหัวเมืองใหญ่ จะเพิ่มปริมาณงานหลายเท่าตัวส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศหมุนเวียน

 

โดยเฉพาะการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยจะพบกับความสะดวกคล่องตัว แตกต่างกับการให้บริการรูปแบบเดิมที่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ก่อให้เกิดการเสียเวลารอคอย มีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าโดยสารในทุกช่องทางอีกทั้งค่าใช้จ่ายจากการพักค้างแรม

 

สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ประชาชนต้องเตรียมความพร้อม 5 ขั้นตอนก่อนใช้บริการ

               

“ขั้นตอนที่1” เจ้าของที่ดินยื่นคำขอผ่านระบบ e-QLands ล่วงหน้าเวลาทำ การ 3 วันจากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และAndroid และลงชื่อเข้าใช้เลือกรายการจองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงาน (เฉพาะกทม.) เลือกสำนักงานที่ดินประเภทคำขอเอกสารหลักฐานตรวจสอบหลักฐานจากนั้นกดจองคิว

               

“ขั้นตอนที่2” สำนักงานที่ดินเปิดระบบ e-QLands และรับคำขอตรวจสอบข้อมูลประสานสำนักงานที่ดินเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง จากนั้นรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

               

“ขั้นตอนที่3” เมื่อถึงวัดนัดหมายเจ้าของที่ดินและคู่สัญญาเดินทางไปสำนักงานที่ดินด้วยตนเอง พร้อมโฉนดที่ดิน บัตรประจำตัวประชาชน

                 

“ขั้นตอนที่4” เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินยืนยันการตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องตามระเบียบกรมที่ดิน เจ้าของที่ดินเสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่องอ่านบัตรเจ้าพนักงานจดทะเบียนโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

               

“ขั้นตอนที่5” เจ้าพนักงานที่ดินมอบโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินคืนให้กับเจ้าของที่ดิน

               

“การจดทะเบียนออนไลน์จะทำให้ระยะเวลาที่ประชาชนมาทำนิติกรรมสั้นลงเพราะเจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารพร้อม คือสำนักงานที่มีโฉนดที่ดินตั้งอยู่ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกต้องก่อนจดทะเบียนต่างสำนักงาน ดังนั้นประชาชนจะสบายลดค่าใช้จ่าย แต่เจ้าหน้าที่ทำงานหนักขึ้นทั้งสองสาขาจากเดิมทำงานสาขาเดียว”

               

สำหรับแผนขยายการให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ไปจังหวัดภูมิภาค ปี2566 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่มีการทำนิติกรรมสูง อุบลราชธานีหนองคาย เชียงใหม่ สงขลา และปี 2567 ขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เพชรบุรี สิงห์บุรี

               

ประเมินว่า หากที่ดินตั้งอยู่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเขต กทม. ได้ เชื่อว่าในอีกไม่ช้า 76 จังหวัด จะจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงานได้อย่างเสมอภาค สร้างความสะดวกสบาย ใกล้บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เกิดการหมุนเวียนได้อย่างแท้จริง

 

ขอบคุณภาพและข่าวจากฐานเศรษฐกิจ

https://www.thansettakij.com/property/515524

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

พัฒนาการ ศรีนครินทร์

พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

รัชดา ห้วยขวาง

รัชดาภิเษก ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม เหม่งจ๋าย