News

อยู่คอนโดฯอย่างรู้กฎหมาย

LivingInsider Editor 2018-07-31 17:39:36

อยู่คอนโดฯ อย่างรู้กฎหมาย

 

ไม่ใช่ว่ามีเงินเพียงอย่างเดียวแล้วจะได้อยู่คอนโดมิเนียมอย่างมีความสุข ยังมีเรื่องที่คนคอนโดฯ จะต้องรู้และใส่ใจอีกมาก โดยเฉพาะเรื่องของกรรมสิทธิ์ในห้องชุด

 

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณมีสิทธิ์ในการจัดการที่อยู่อาศัยของคุณอย่างไรบ้าง ตั้งแต่ตัวอาคาร พื้นที่ส่วนกลาง มาจนถึงพื้นที่ส่วนตัวภายในห้อง กฎหมายน่ารู้เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันและคุ้มครองให้คุณอยู่ในคอนโดฯ ได้อย่างอุ่นใจและเป็นสุข

 

ฉะนั้น Livinginsider ขอนำข้อกฎหมายที่น่ารู้ ว่าด้วยเรื่องของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมาให้ทุกท่านศึกษา

 

ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ว่าด้วยเรื่องของกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ระบุไว้ว่า

มาตรา 12 กรรมสิทธิ์ในห้องชุดจะแบ่งแยกมิได้

 

มาตรา 13 เจ้าของห้องชุด มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็นของตน และมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง พื้นห้อง ผนังกั้นห้องที่แบ่งระหว่างห้องชุดใด ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของร่วมระหว่างห้องชุดนั้น และการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ เจ้าของห้องชุดจะทำการใดๆ ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนอันอาจจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างความมั่นคง การป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคาร หรือการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมิได้

 

มาตรา 14 กรรมสิทธิ์ส่วนที่เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามอัตราส่วนระหว่างราคาของห้องชุดกับราคารวมของห้องชุดทั้งหมดในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด

 

มาตรา 15 ทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง

(1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด

(2) ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

(3) โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด

(4) อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

(5) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

(6) สถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด

(7) ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

 

มาตรา 16 ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะถูกฟ้องให้แบ่งแยกบังคับจำนอง หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์สินส่วนบุคคลมิได้

 

มาตรา 17 การจัดการและการใช้ทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และตามข้อบังคับ

 

มาตรา 18 เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคน มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา 14

 

เมื่อเรารู้ข้อกฎหมายและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะทำให้เราอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะการอยู่คอนโดมิเนียมคือการอยู่ร่วมกันที่ต้องอาศัยการเอื้อเฟื้อ และเคารพซึ่งสิทธิทั้งของตนเองและของผู้อื่น

 

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ