Pr

MQDC สร้าง “Biodiversity Standard” มาตรฐานการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

LivingInsider Report 2020-12-08 13:04:37

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ต่อยอดกลยุทธ์ ‘For All Well-Being’ ด้วยการสร้างความสุขให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน สานต่อแพลตฟอร์มรายการ LIVING FORWARD by MQDC ในรูปแบบ VDO และ Podcast ภายใต้แนวคิด “รู้ทันวันพรุ่งนี้ เพื่อชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” สู่ตอนที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Could Humans Survive Without Other Species? หรือมนุษย์สามารถอยู่โดยลำพังได้หรือไม่

 

โดยตอนนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) และนายสุรินทร์ วราชุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่นิเวศวิทยา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias by MQDC) ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องแนวทางการทำงานแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Biodiversity ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

 

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Biodiversity ถือเป็น 1 ใน 7 งานวิจัยหลักของ RISC by MQDC ภายใต้แนวคิด For All Well-Being สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิตบนโลกและเราเชื่อเสมอว่ามนุษย์จะสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเรามีธรรมชาติและระบบนิเวศที่ดีและสมบูรณ์ RISC by MQDC จึงจัดทำ “Biodiversity Standard” นับว่าเป็นมาตรฐานการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของโลก

 

เพื่อกำหนดมาตการใหม่สำหรับปกป้องและรักษาระบบนิเวศ โดยเริ่มจากการลงสำรวจพื้นที่ก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อค้นหาและระบุสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ สัตว์บก สัตว์น้ำ และแมลง รวมไปถึงสภาพดิน น้ำ และอากาศด้วย จากนั้นศึกษาวิจัยและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการย้ายสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยอย่างถูกวิธี และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีการดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศภายในโครงการให้สมบูรณ์อย่างเป็นระบบต่อไป

 

นายสุรินทร์ วราชุน ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่นิเวศวิทยา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias by MQDC) กล่าวว่า อยากให้การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกประเด็นที่วงการอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญในการศึกษาและวางแผนให้รอบคอบก่อนการพัฒนาโครงการ เพราะความสัมพันธ์ของสรรพชีวิตน้อยใหญ่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และเมื่อมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ มาก ยิ่งทำให้ระบบนิเวศแข็งแรง เพราะมีการทดแทนกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันได้ 

 

หนึ่งในประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ คือ คุณค่าในการบำรุงรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ ซึ่งระบบนิเวศที่ดีจะเอื้อต่อปัจจัยการดำรงชีวิตของทุกชีวิต เช่น ชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ คุณค่าในการเป็นแหล่งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สัตว์วิทยา นิเวศวิทยา จุลชีววิทยา การแพทย์ การเกษตร เป็นต้น รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศอีกด้วย

 

เช่น ผลผลิตจากพืชและสัตว์ที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ ทั้งจากการพัฒนาสายพันธุ์และคุณภาพของข้าว ความหลากหลายของปลาในท้องทะเลทั้งบริโภคภายในประเทศและส่งออก ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต่อการพึ่งพาความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับ ตั้งแต่เกิดจนตาย

 

นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนสำคัญของปัจจัย 4 ของชีวิตอีกด้วย ทั้งเสื้อผ้าจากเส้นใยพืช ที่อยู่อาศัยจากเนื้อไม้หลากหลายชนิด อาหารทั้งพืชและสัตว์เพื่อการดำรงอยู่ รวมถึงยารักษาโรค อย่างยาต้านเชื้อแบคทีเรียอย่างยาเพนนิซิลินที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในกลุ่มรา 

 

นอกจากนั้น ระบบนิเวศยังมีคุณค่าในด้านจิตใจและการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิต จากการพักผ่อนร่างกายในพื้นที่ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้และเสียงสัตว์ และปัจจุบันมีการทำลายระบบนิเวศอย่างไม่รู้ตัว เช่น สารเคมีในการบำรุงพืช การใช้ยาฆ่าแมลง ส่งผลต่อผึ้งที่ช่วยผสมเกษรให้ผลไม้ เต่าทองที่ช่วยกำจัดศัตรูพืช เหล่านี้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ลามไปจนถึงทะเลที่เต็มไปด้วยมลพิษและการจับที่เกินขนาดจนปลาทูน้อยลง

 

ทำให้ราคาสูงขึ้น ปัญหาคนกับช้างรุนแรงขึ้นเพราะผืนป่าสมบูรณ์ลดลงรวมถึงเสือโคร่งผู้ควบคุมประชากรช้างป่าได้ถูกไล่ล่า โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นจากการที่เราไปรบกวนสัตว์ป่าที่เราคิดว่าเขาเป็นตัวพาหะทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆ หิ่งห้อยหายไปเพราะสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยมลพิษ

 

แต่ยังทันที่ทุกคนจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆน้อยๆในตัวเองด้วยการคิดถึงพวกเขามากขึ้น ร่วมกันมีบทบาทสำคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ฟื้นกลับมา ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องซับซ้อนในการทำความเข้าใจกลไกภายในทั้งหมด แต่ชัดเจนในคุณค่าและสิ่งที่เขามอบให้กับเรา 

 

ทั้งนี้ MQDC ได้พัฒนาเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias by MQDC) โครงการเมืองในป่าขนาด 243 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนบางนา – ตราด กม.7 เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Biodiversity โดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการด้วยการนำธรรมชาติ มนุษย์ และสัตว์มาอยู่ร่วมกันภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต

 

หลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ระบบนิเวศของโลก โดยสามารถรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพได้ที่ตอน Could Humans Survive Without Other Species? หรือ มนุษย์สามารถอยู่โดยลำพังได้หรือไม่ เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

รายการ LIVING FORWARD by MQDC ดำเนินรายการโดยคุณท๊อฟฟี่ ชญาน์ทัต วงศ์มณี พิธีกรและนักเขียนชื่อดังแห่งยุค พร้อมผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแชร์มุมมองและความคิดเพื่อ “รู้ทัน วันพรุ่งนี้ เพื่อชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” อย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย และชวนติดตาม

 

ผู้สนใจสามารถติดตามเนื้อหาทุกตอนของรายการ LIVING FORWARD by MQDC ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่    
Facebook: MQDC – Magnolia Quality Development Corporation
Youtube: MQDC For All Well-Being
Podbean: mqdc.podbean.com
Spotify: MQDC For All Well-Being
Apple Podcast: MQDC For All Well-Being

 

>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @livinginsider ที่นี่

บทความอื่นๆ

ค้นหาล่าสุด

ทําเลที่ถูกค้นหามากที่สุด

แสดงทั้งหมด

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ

สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA

พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

อ่อนนุช อุดมสุข

อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน

เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน เสือใหญ่ เสนานิคม วังหิน รัชวิภา บางเขน

พัฒนาการ ศรีนครินทร์

พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

รัชดา ห้วยขวาง

รัชดาภิเษก ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม เหม่งจ๋าย