Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (232)   Invest (64) PR (1350)  News (1058)   Idea (39) Design (53) Talk (64)  Guest (34)  Vacation (64) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

กรมเจ้าท่าเอาจริงหลัง 23ก.พ. คุมเข้มงานจัดระเบียบน่านน้ำ


0 0

 

 

กรมเจ้าท่าฮึดจัดระเบียบน่านน้ำไทย ออกโรงเตือนดีเดย์ 23 ก.พ.นี้เตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมายใหม่ สั่งเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแจ้งรายละเอียดถึง 22 มิ.ย.นี้ รองอธิบดี "ณัฐ จับใจ" ประกาศลั่นหากเพิกเฉยจะดำเนินการสูงสุดตามกฎหมาย ทั้งรื้อทิ้ง-ปรับหนัก แถมมีค่าปรับรายวันอีกตารางเมตรละ 2 หมื่น

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 23 ก.พ. 2560 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ของกรมเจ้าท่า (จท.) ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้ โดยสาระสำคัญมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย

 ทุกอย่างเริ่มต้น 23 ก.พ. 60

 โดยสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 23 ก.พ. 2560 ต้องดำเนินการดังนี้ 1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ แจ้งต่อกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ ให้แจ้งภายในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ จากนั้นกรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ออกใบอนุญาตให้ได้หรือให้ทำการรื้อถอนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง

 


2.กรณีออกใบอนุญาตให้แล้ว กรมเจ้าท่าแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบอนุญาต พร้อมชำระค่าปรับเพื่อการออกใบอนุญาตในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท ซึ่งกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตั้งอยู่ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องศาล ซึ่งเป็นโทษปรับคำนวณตามพื้นที่ตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท จากนั้นจะออกใบอนุญาตให้ภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

 


ส่วนผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าตอบแทนรายปีในอัตรา 2 เท่าของอัตราตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย 2556 โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนรายปีย้อนหลัง

 ไร้ใบอนุญาตต้องรื้อถอน

 3.กรณีไม่ออกใบอนุญาตให้กรมเจ้าท่าจะออกคำสั่งให้ทำการรื้อถอนหรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นโดยกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตั้งอยู่แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องศาลและมีโทษปรับคำนวณตามพื้นที่ตารางเมตรละไม่น้อยกว่า500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท

 หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ถูกรื้อถอน และมีอำนาจในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข หรือรื้อถอนแล้วเสร็จ

 4.ส่วนเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาตหรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่23 ก.พ. 2560 หากไม่ทำการแจ้งภายในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ จะมีหนังสือแจ้งให้ทำการรื้อถอน หรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 รวมถึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องศาล มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับคำนวณเป็นตารางเมตรของพื้นที่ที่ล่วงล้ำลำน้ำ ในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้จะต้องถูกปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท 

 


หากผู้รับคำสั่งเพิกเฉยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้น โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ถูกรื้อถอน และมีอำนาจในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไขหรือรื้อถอนแล้วเสร็จ

 ปรับรายวันตร.ม.ละ2 หมื่น

 อย่างไรก็ตาม ผู้ประสงค์ทำการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต้องดำเนินการขออนุญาตก่อนการดำเนินการ หากฝ่าฝืนปลูกสร้างก่อนได้รับอนุญาต หรือปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.นี้เป็นต้นไป จะมีหนังสือแจ้งให้รื้อถอนหรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องศาล โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับคำนวณเป็นตารางเมตรของพื้นที่ที่ล่วงล้ำลำน้ำ ในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


นอกจากนี้ ต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราวันละไม่เกิน 20,000 บาท/ตร.ม. หากเพิกเฉยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง

 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันสิ่งที่รุกล้ำน่านน้ำทุกประเภท โดยเพิ่มเติมข้อบัญญัติกฎหมายให้มีมาตรการเข้มข้น ปรับปรุงให้ทันสมัยและเพิ่มโทษให้แรง หากประกาศใช้มีผลย้อนหลังถึงปี 2515 หลังประกาศใช้ พ.ร.บ. ต้องออกกฎหมายลูกคือ กฎกระทรวงเพื่อออกระเบียบวิธีการบังคับใช้ ประเภทของสิ่งที่รุกล้ำ หากผิดตามที่กำหนดก็จะดำเนินการทันที

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487161321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2017-02-17 14:32:07
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

บทความที่น่าสนใจ

 • All Inspire 'Success By Design' ใครว่าความสำเร็จออกแบบไม่ได้

  ไม่น่าเชื่อว่า จากเด็กล้างจานคนนึง จะกลายมาเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มียอดขายเป็นพันล้านต่อปีได้ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

  |2017-12-25 LivingInsider Editor 0

 • Aspire สาทร-ท่าพระ ใกล้ทุกอย่างจนเคยตัว

  ผมจะพามาดูคอนโดที่ต้องบอกว่า ใกล้ทุกอย่างจนคุณจะเคยตัวกันเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะติดสถานี BTS ตลาดพลูแบบจริงจัง ยังอยู่ใกล้ความอุดมสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตในระดับ 10 เต็ม 10 ที่สำคัญคือ ราคายังสบายกระเป๋าคนวัยทำงาน ใครๆก็หาซื้อได้ไม่ยาก

  |2017-10-18 Papayatop 0

 • The Cube Plus พหลโยธิน 56

  สำหรับบางทำเลที่ผมเคยคิดว่า คนน่าจะหาซื้อบ้านหรือทาวน์โฮมอยู่กัน ก็กลับมีบางคนตัดสินใจซื้อคอนโด อาจเป็นเพราะว่าเทรนด์ของคนสมัยนี้ ที่ไม่ได้เน้นพื้นที่ใช้สอยในที่พักเยอะเหมือนเดิม แต่กลับเน้นการหาประสบการณ์ชีวิตจากนอกบ้าน

  |2018-01-10 Papayatop 0

 • The Excel Hideaway สุขุมวิท 71 รายได้น้อย รสนิยมสูง ทำไมจะมีคอนโดใกล้ๆทองหล่อไม่ได้

  ทองหล่อปัจจุบันต้องบอกว่า ราคาคอนโดนี่ไปไกลเกินกว่าแค่คนทั่วไปจะซื้อได้แล้ว สำหรับชีวิตมนุษย์เงินเดือน ถ้าต้องการได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ย่านนี้ ต้องยอมรับความจริงว่า มันเป็นไปไม่ได้

  |2018-02-05 Papayatop 0

 • Yield ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง‬

  การลงทุนไหนดี การลงทุนไหนไม่ดี มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีแผนการลงทุนยังไง และคาดหวังอะไรจากการลงทุนนั้นๆ ใครจะไปรู้หละ? ถ้าไม่ใช่ตัวคุณเอง

  |2016-08-03 Salaryman Estator 0


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider