Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (144)   Invest (57) PR (843)  News (620)   Idea (28) Design (34) Talk (62)  Guest (17)  Vacation (25) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

กรมเจ้าท่าเอาจริงหลัง 23ก.พ. คุมเข้มงานจัดระเบียบน่านน้ำ


0 0

 

 

กรมเจ้าท่าฮึดจัดระเบียบน่านน้ำไทย ออกโรงเตือนดีเดย์ 23 ก.พ.นี้เตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมายใหม่ สั่งเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแจ้งรายละเอียดถึง 22 มิ.ย.นี้ รองอธิบดี "ณัฐ จับใจ" ประกาศลั่นหากเพิกเฉยจะดำเนินการสูงสุดตามกฎหมาย ทั้งรื้อทิ้ง-ปรับหนัก แถมมีค่าปรับรายวันอีกตารางเมตรละ 2 หมื่น

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 23 ก.พ. 2560 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ของกรมเจ้าท่า (จท.) ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้ โดยสาระสำคัญมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย

 ทุกอย่างเริ่มต้น 23 ก.พ. 60

 โดยสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 23 ก.พ. 2560 ต้องดำเนินการดังนี้ 1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ แจ้งต่อกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ ให้แจ้งภายในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ จากนั้นกรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ออกใบอนุญาตให้ได้หรือให้ทำการรื้อถอนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง

 


2.กรณีออกใบอนุญาตให้แล้ว กรมเจ้าท่าแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบอนุญาต พร้อมชำระค่าปรับเพื่อการออกใบอนุญาตในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท ซึ่งกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตั้งอยู่ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องศาล ซึ่งเป็นโทษปรับคำนวณตามพื้นที่ตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท จากนั้นจะออกใบอนุญาตให้ภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

 


ส่วนผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าตอบแทนรายปีในอัตรา 2 เท่าของอัตราตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย 2556 โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนรายปีย้อนหลัง

 ไร้ใบอนุญาตต้องรื้อถอน

 3.กรณีไม่ออกใบอนุญาตให้กรมเจ้าท่าจะออกคำสั่งให้ทำการรื้อถอนหรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นโดยกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตั้งอยู่แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องศาลและมีโทษปรับคำนวณตามพื้นที่ตารางเมตรละไม่น้อยกว่า500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท

 หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ถูกรื้อถอน และมีอำนาจในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข หรือรื้อถอนแล้วเสร็จ

 4.ส่วนเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาตหรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่23 ก.พ. 2560 หากไม่ทำการแจ้งภายในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ จะมีหนังสือแจ้งให้ทำการรื้อถอน หรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 รวมถึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องศาล มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับคำนวณเป็นตารางเมตรของพื้นที่ที่ล่วงล้ำลำน้ำ ในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้จะต้องถูกปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท 

 


หากผู้รับคำสั่งเพิกเฉยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้น โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ถูกรื้อถอน และมีอำนาจในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไขหรือรื้อถอนแล้วเสร็จ

 ปรับรายวันตร.ม.ละ2 หมื่น

 อย่างไรก็ตาม ผู้ประสงค์ทำการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต้องดำเนินการขออนุญาตก่อนการดำเนินการ หากฝ่าฝืนปลูกสร้างก่อนได้รับอนุญาต หรือปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.นี้เป็นต้นไป จะมีหนังสือแจ้งให้รื้อถอนหรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องศาล โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับคำนวณเป็นตารางเมตรของพื้นที่ที่ล่วงล้ำลำน้ำ ในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


นอกจากนี้ ต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราวันละไม่เกิน 20,000 บาท/ตร.ม. หากเพิกเฉยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง

 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันสิ่งที่รุกล้ำน่านน้ำทุกประเภท โดยเพิ่มเติมข้อบัญญัติกฎหมายให้มีมาตรการเข้มข้น ปรับปรุงให้ทันสมัยและเพิ่มโทษให้แรง หากประกาศใช้มีผลย้อนหลังถึงปี 2515 หลังประกาศใช้ พ.ร.บ. ต้องออกกฎหมายลูกคือ กฎกระทรวงเพื่อออกระเบียบวิธีการบังคับใช้ ประเภทของสิ่งที่รุกล้ำ หากผิดตามที่กำหนดก็จะดำเนินการทันที

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487161321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2017-02-17 14:32:07
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

 • The Excel รัชดา 17 คอนโดรัชดา ราคาแบบนี้ รอมานานแล้ว

  ต่อให้ไม่ใช่คอนโด Excel แบรนด์ไหนมาขึ้นคอนโดในซอยนี้ ตอนนี้ผมก็ว่าน่าสนใจหมด ผมอยากให้คุณลองไปไล่ดูซอยคี่ทุกซอย ตั้งแต่ฟอร์จูนไล่ลงมาถึงแยกรัชดาลาดพร้าว คุณจะเห็นว่าที่ผมบอกคือ ความจริงว่า ซอย 17 สภาพแวดล้อมน่าอยู่ที่สุด

  |2017-08-18 LivingInsider Editor 0

 • All Inspire Online Booking ห้องสวยๆ อยู่แค่ปลายนิ้ว

  เราเริ่มยอมรับเรื่องการจองออนไลน์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนรอเฝ้าหน้าจอ ซ้อมคลิก รอจองห้องสวยๆ อยู่ที่บ้านชิลชิล โดยไม่ต้องตื่นมาต่อคิว

  |2017-08-15 Salaryman Estator 0

 • Chapter One Midtown ออกไปแตะขอบฟ้า...ที่ลาดพร้าว 24

  ผมมองว่านี่คือคอนโดที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ Sky Facility ที่จะให้คุณ...ออกไปแตะขอบฟ้าได้ทุกวัน

  |2017-08-12 LivingInsider Editor 0

 • The Nest สุขุมวิท 64 คอนโดทำเล Real Demand ในย่าน ECBD

  ย่านปุณณวิถีถึงแยกบางนากลายเป็นทำเลทองของนักลงทุนและ Real Demand ที่ต้องการหาบ้านที่สะดวกต่อการใช้ชีวิตและราคายังจับต้องได้ มนุษย์เงินเดือนและคนทั่วไปก็ยังซื้อไหวแบบไม่ลำบาก

  |2017-08-15 Salaryman Estator 0

 • Phenomenal 10 งานนี้ใครอยากมีบ้านต้องมาดู

  งานนี้บอกเลยว่าคุ้มมากครับ ใครกำลังวางแผนหาบ้านให้ตัวเองซักหลัง ผมแนะนำให้มาดูกันเลยครับ มีหลายโลเคชั่น ทั่วกรุงเทพเลยครับ ใครชอบตรงไหนเลือกได้เลย

  |2017-08-15 LivingInsider Editor 0

บทความที่น่าสนใจ

 • ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 Living in the Forest

  ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 ต้องยอมรับว่า ศุภาลัยเค้าราคาถูกจริงๆ ถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆ ในโลเคชั่นคล้ายๆกัน เอาเป็นว่า ถ้าคุณกำลังหาคอนโดแถวพระราม 9 อยากให้ลองมาดูที่นี่กันครับ

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 0

 • 12 ข้อควรระวัง ซื้อคอนโดปล่อยเช่า ที่ถูกมองข้าม (แต่โคตรสำคัญ)

  ใครกำลัง(หรืออยากจะ) ลงทุนคอนโดปล่อยเช่า อยากให้ลองอ่านดูนะครับ คุณจะได้ไม่เดินซ้ำรอยผม การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเองดีที่สุด แต่เรื่องเจ็บๆ บางอย่าง คุณเลี่ยงมันได้ แล้วคุณจะไปเจ็บเองทำไม? 

  |2016-09-12 Salaryman Estator 0

 • WISH SIGNATURE 2 MIDTOWN SIAM ONE ABOVE ALL CITY IN BANGKOK

  สาระสำคัญของคอนโดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องใกล้ห้างสยามพารากอนเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้ย่านนี้กลายเป็นย่านที่แตกต่างจากย่านอื่นอย่างชัดเจนและยากที่ย่านอื่นจะทำตามได้นั่นก็คือ ความเป็น Education Hub

  |2017-08-02 LivingInsider Editor 0

 • เช่าอพาร์ตเม้นท์ถูกกว่าเยอะ จะซื้อคอนโด เพื่อ...

  คนรุ่นใหม่หลายคนฝันจะมีคอนโดในเมืองเท่ห์ๆซักห้อง แต่ส่วนใหญ่ก็ได้แค่ฝันเพราะราคาคอนโดปัจจุบันไปไกลมากๆ หลายคนเลิกฝันและเช่าอพาร์ตเม้นท์อยู่ต่อไปเรื่อยๆดีกว่า

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 1

 • คอนโดการันตีค่าเช่า เสือนอนกิน จริงเหรอ ?

  อย่าเพิ่งเข้าใจผิด ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าซื้อคอนโดการันตีค่าเช่าไม่ดีนะครับ แต่อยากจะสะกิดให้ลองคิดดูอีกครั้ง เกี่ยวกับการลงทุน โอกาส และความเสี่ยง

  |2016-08-15 Salaryman Estator 0


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider