Home Living Topic Guru Webboard Contact Us FAQ  รายการ ขาย เช่า ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า เข้าระบบ/ลงทะเบียนใหม่ ค้นหา

Review (279)   Invest (64) PR (1618)  News (1281)   Idea (49) Design (64) Talk (157)  Guest (39)  Vacation (94) Feng Shui (26)
เรื่องน่าอ่านยังมีอีกที่นี่ ประกาศขายคอนโด ประกาศขายบ้าน ทั่วประเทศไทย
กลับไปหน้าที่ผ่านมา

กรมเจ้าท่าเอาจริงหลัง 23ก.พ. คุมเข้มงานจัดระเบียบน่านน้ำ


0 0

 

 

กรมเจ้าท่าฮึดจัดระเบียบน่านน้ำไทย ออกโรงเตือนดีเดย์ 23 ก.พ.นี้เตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมายใหม่ สั่งเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแจ้งรายละเอียดถึง 22 มิ.ย.นี้ รองอธิบดี "ณัฐ จับใจ" ประกาศลั่นหากเพิกเฉยจะดำเนินการสูงสุดตามกฎหมาย ทั้งรื้อทิ้ง-ปรับหนัก แถมมีค่าปรับรายวันอีกตารางเมตรละ 2 หมื่น

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 23 ก.พ. 2560 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ของกรมเจ้าท่า (จท.) ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้ โดยสาระสำคัญมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย

 ทุกอย่างเริ่มต้น 23 ก.พ. 60

 โดยสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 23 ก.พ. 2560 ต้องดำเนินการดังนี้ 1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ แจ้งต่อกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ ให้แจ้งภายในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ จากนั้นกรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ออกใบอนุญาตให้ได้หรือให้ทำการรื้อถอนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง

 


2.กรณีออกใบอนุญาตให้แล้ว กรมเจ้าท่าแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบอนุญาต พร้อมชำระค่าปรับเพื่อการออกใบอนุญาตในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท ซึ่งกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตั้งอยู่ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องศาล ซึ่งเป็นโทษปรับคำนวณตามพื้นที่ตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท จากนั้นจะออกใบอนุญาตให้ภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

 


ส่วนผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าตอบแทนรายปีในอัตรา 2 เท่าของอัตราตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย 2556 โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนรายปีย้อนหลัง

 ไร้ใบอนุญาตต้องรื้อถอน

 3.กรณีไม่ออกใบอนุญาตให้กรมเจ้าท่าจะออกคำสั่งให้ทำการรื้อถอนหรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นโดยกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตั้งอยู่แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องศาลและมีโทษปรับคำนวณตามพื้นที่ตารางเมตรละไม่น้อยกว่า500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท

 หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ถูกรื้อถอน และมีอำนาจในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข หรือรื้อถอนแล้วเสร็จ

 4.ส่วนเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาตหรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่23 ก.พ. 2560 หากไม่ทำการแจ้งภายในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ จะมีหนังสือแจ้งให้ทำการรื้อถอน หรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 รวมถึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องศาล มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับคำนวณเป็นตารางเมตรของพื้นที่ที่ล่วงล้ำลำน้ำ ในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้จะต้องถูกปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท 

 


หากผู้รับคำสั่งเพิกเฉยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้น โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ถูกรื้อถอน และมีอำนาจในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไขหรือรื้อถอนแล้วเสร็จ

 ปรับรายวันตร.ม.ละ2 หมื่น

 อย่างไรก็ตาม ผู้ประสงค์ทำการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต้องดำเนินการขออนุญาตก่อนการดำเนินการ หากฝ่าฝืนปลูกสร้างก่อนได้รับอนุญาต หรือปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.นี้เป็นต้นไป จะมีหนังสือแจ้งให้รื้อถอนหรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องศาล โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับคำนวณเป็นตารางเมตรของพื้นที่ที่ล่วงล้ำลำน้ำ ในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


นอกจากนี้ ต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราวันละไม่เกิน 20,000 บาท/ตร.ม. หากเพิกเฉยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง

 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันสิ่งที่รุกล้ำน่านน้ำทุกประเภท โดยเพิ่มเติมข้อบัญญัติกฎหมายให้มีมาตรการเข้มข้น ปรับปรุงให้ทันสมัยและเพิ่มโทษให้แรง หากประกาศใช้มีผลย้อนหลังถึงปี 2515 หลังประกาศใช้ พ.ร.บ. ต้องออกกฎหมายลูกคือ กฎกระทรวงเพื่อออกระเบียบวิธีการบังคับใช้ ประเภทของสิ่งที่รุกล้ำ หากผิดตามที่กำหนดก็จะดำเนินการทันที

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1487161321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ระดับ : Legend สมัครเมื่อ : 2016-06-16 15:02:23 จำนวนโพส : 0
อัพเดทล่าสุด : 2017-02-17 14:32:07
แจ้งปัญหา     

บทความล่าสุด

 • An Urban Sanctuary Condominium คอนโด Low-rise จากสิงห์ เอสเตท Urban Sanctuary Life in Heart of Sukhumvit

  คำว่า High-End ไม่ใช่เพียงแค่การใช้วัสดุราคาแพง แต่หมายถึงการเข้าใจความต้องการของผู้อาศัยที่มีรสนิยมและตอบโจทย์ได้อย่างมีระดับ An Urban Sanctuary Condominium by SINGHA ESTATE คือ การรังสรรค์สุดยอดที่อยู่อาศัยที่เข้าใจความมีระดับอย่างแท้จริง

  |2018-06-22 Salaryman Estator 0

 • ASHTON CHULA – SILOM ตัวเลือกที่ดีที่สุดบนทำเลศักยภาพสามย่าน-พระราม 4 ที่นักลงทุนห้ามพลาด

  ASHTON CHULA-SILOM ที่สุดแห่งความภาคภูมิบนถนนสามย่าน คอนโดระดับ Luxury เพียงแห่งเดียวที่อยู่ใกล้จุฬาฯมากที่สุด และยังสูงที่สุดบนถนนพระรามสี่ด้วยความสูงถึง 56 ชั้น

  |2018-06-22 LivingInsider Report 0

 • The Matt สาทร-ท่าพระ Match Your Lifestyle

  หลายคนคุ้นเคยกับอาการ ‘ตกรถ’ เป็นอย่างดี เพราะการลงทุน ‘โอกาสไม่เคยรอใคร’ คิดว่าชะล่าใจ เดี๋ยวกลับมาซื้อก็ได้ สุดท้ายของหมด … อนาคตใช่ว่าจะซื้อราคาเดิมได้ เพราะราคามีแต่ขึ้นกับขึ้นตลอด โดยเฉพาะ ‘คอนโดมิเนียม’ บนทำเลศักยภาพสูง มี Demand ตลอดเวลาอย่าง 'ท่าพระ - ตลาดพลู'

  |2018-06-20 Papayatop 0

 • Q ชิดลม - เพชรบุรี LIVING IN REAL CBD

  เรียกได้ว่า #คุ้มทั้งลงทุน #คุ้มทั้งอยู่เอง เพราะเพียง 5 ล้านกว่าบาท เป็นเจ้าของคอนโดฯ กลางทำเล REAL CBD ที่คนทั้งโลกรู้จัก เพื่อครอบครองที่พักอาศัยย่าน CBD ใจกลางกรุงเทพฯ ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับ

  |2018-06-20 Papayatop 0

 • Rise พหล - อินทามระ อยู่แบบธรรมดาโลกไม่จำ

  ด้วยการเลือกโลเคชั่นที่อยู่ในย่านที่ตอบโจทย์คนวัยรุ่นใหม่ รวมถึงการออกแบบฟังชั่นห้องพร้อมเฟอร์เจอร์แบบจัดเต็มตลอด และที่สำคัญเลยคือ การทำราคาขายได้ ถูกกว่าเจ้าอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน Rise พหล - อินทามระ เปิดตัวมาในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป มนุษย์เงินเดือนเอื้อมถึงได้แน่นอน

  |2018-06-18 LifeScape 0

บทความที่น่าสนใจ

 • มาทำความรู้จักผู้เช่าแต่ละกลุ่มกันครับ

  สำหรับคนลงทุนคอนโดปล่อยเช่า สิ่งที่ต้องคิดเสมอ"ก่อนที่จะลงทุน"คือ เราจะปล่อยเช่าให้ใคร ? คอนโดที่เรากำลังจะซื้อมันตอบโจทย์คนกลุ่มไหน

  |2017-11-28 Salaryman Estator 0

 • ตามคาด Life สุขุมวิท 48 SOLD OUT !!!

  Life สุขุมวิท 48 เป็นคอนโดในสุขุมวิทที่คุ้มค่าจริงๆ ณ เวลานี้ เรียกได้ว่า หาเจ้าไหนทำราคาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว ต้องขอยินดีกับเอพีด้วยที่สามารถปิดการขายได้ภายใน 2 วัน

  |2017-09-19 LivingInsider Editor 0

 • กฎแรงดึงดูด กฎแห่งการกระทำ กฎอะไรนักหนา

  เรื่องการลงทุน กูรูมากมายเขียนถึง "กฎแรงดึงดูด" และ "กฎแห่งการกระทำ" แล้วยังมีการถกเถียงกันว่ากฎไหนมันใช่ สำหรับผมไม่มีกฎไหนใช่(หรือไม่ใช่)

  |2018-02-05 Salaryman Estator 0

 • อิสระภาพทางการเงินที่แท้จริง

  ไม่อยากทำงาน อยากมีอิสรภาพทางการเงิน แล้วระดับไหนล่ะที่จะเรียกว่าอิสรภาพที่แท้จริง

  |2017-11-23 Salaryman Estator 0

 • 28 CHIDLOM It’s a choice not an option

  28 Chidlom "ยังไงก็ต้องเอา" ผมรู้คนซื้อคอนโดระดับนี้ ไม่ได้แค่อ่านรีวิวแล้วตัดสินใจจองจากแค่รีวิวแน่นอน คนจองมาแล้ว แต่ขออ่านรีวิวให้ "ดีต่อใจอีกคร้ัง" เพราะจะได้ช่วยยืนยันได้ว่า เค้าคิดไม่ผิด

  |2017-07-25 LivingInsider Editor 0


ติดตามข่าวสารข้อมูลก่อนใคร ถูกใจเพจได้เลยครับต้องการรับข่าวแบบนี้ส่งตรงถึงไลน์คุณ add ไลน์@ ได้เลยครับ เพียงคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างLINE ID @livinginsider


แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code
หรือ ยกเลิก

© 2015 livinginsider.com All right reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

lvmng@livinginsider.com

02-693-5561 ถึง 2
  @livinginsider